Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego

Krok po kroku

 1. Pobierz załączniki do karty, wydrukuj i wypełnij.
 2. Przygotowane podanie lub wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami złożonymi w obecności pracownika złóż osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydziale właściwym w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 3. We wniosku (lub podaniu) umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest dobrowolne, a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia zawartego we wniosku - oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 4. Oczekuj na otrzymanie odpowiedzi.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wwystąpienie o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci dotychczasowego najemcy (może być w formie zwykłego podania lub przy wykorzystaniu druku wniosku).
 2. Akt zgonu najemcy - oryginał do wglądu.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo z dotychczasowym najemcą lokalu np. akt: małżeństwa, urodzenia - oryginały do wglądu; lub oświadczenie o faktycznym pozostawaniu we wspólnym pożyciu z najemcą.
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o stałym zamieszkiwaniu z najemcą w lokalu do chwili jego śmierci.
 5. Zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania - w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 6. Zaświadczenia zarządcy (administratora) lokalu, w którym zameldowany jest wnioskodawca i członkowie jego gospodarstwa domowego informujące, komu przysługuje tytuł prawny do tego lokalu, jaka jest struktura lokalu, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i powierzchnia pokoi oraz wykaz osób zgłoszonych do opłat czynszowych, w przypadku gdy dane te nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 7. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania (np. akt urodzenia dziecka, akt zawarcia związku małżeńskiego, wyrok rozwodowy), w przypadku  gdy dane nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt.1.
 8. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego – Druk: PL-01-01/z.4.
 9. W przypadku małżonków zameldowanych w różnych lokalach mieszkalnych, wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo wszystkie dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe współmałżonka analogicznie jak wnioskodawcy w pkt 5 i 6,  w przypadku  gdy dane nie zostały potwierdzone we wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
 10. W przypadku osób bez stałego zameldowania należy przedłożyć informację/zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania  oraz oświadczenie wnioskodawcy o  przyczynie  pozbawienia możliwości przebywania w lokalu.
 11. Do wglądu dowody osobiste.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci dotychczasowego najemcy są: małżonek niebędący najemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
 2. W przypadku, gdy o potwierdzenie uprawnień ubiega się osoba, wobec której najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych - obowiązek ten powinien być udokumentowany poprzez przedstawienie wyroku sądowego ustalającego taki obowiązek (wymogu tego nie spełnia świadczona opieka np. babci w stosunku do wnuka, bez ustalonego wyroku sądowego).
 3. Art. 691 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego (np. jednego ze współmałżonków w przypadku, gdy oboje byli najemcami lokalu).
 4. W trakcie postępowania organ może zażądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180).
 4. Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?