Specific category icon

Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Wstecz

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku żądania wydania zaświadczenia dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, w pokoju 2120 (XXI piętro) Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 w Warszawie, w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy. Możesz je również wysłać pocztą. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona na miejscu w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów w pokoju 2120 Biura Ochrony Środowiska, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska lub w innym miejscu złożenia wniosku lub zostanie ono dostarczone pocztą.
 8. Podczas odbioru zaświadczenia lub informacji o nadanym numerze rejestracyjnym niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb / wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 2. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika. 
  Ponadto:
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

Opłaty

17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego / o wykreśleniu z rejestru,
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo -17 zł,

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

MIEJSCE ODBIORU:

 • Biuro Ochrony Środowiska,
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
 • za pośrednictwem poczty,
 • w miejscu złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska - Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. Bezzwłocznie, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w pokoju 2120 (XXI piętro) Biura Ochrony Środowiska, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Wpis do rejestru do 1 miesiąca.
 3. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 poz. 2325, z późn. zm).

Uwagi

 1. Rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb dla mieszkańców m.st. Warszawy, dla osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Polski oraz dla firm mających siedzibę w m.st. Warszawie dokonuje Prezydent m.st. Warszawy.
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  - posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  - służącego do amatorskiego połowu ryb.
 3. Tutejszy Urząd rejestruje sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.
 4. Informacji w sprawie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb o większych parametrach niż wymienione w punkcie 3 udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, ul. Modlińska 17, tel. (22) 635 93 30.
 5. Rejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb będzie dokonywane do dnia 31.07.2020 r.  -  w związku z wejściem w życie 01.08.2020 r. ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz 1568, z późn. zm.) w zakresie art. 18 ust. 3.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?