Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. W przypadku żądania wydania zaświadczenia dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty  skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, w  Biurze Ochrony Środowiska, w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy. Możesz je również wysłać pocztą.
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona na miejscu w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Ochrony Środowiska, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska lub w innym miejscu złożenia wniosku lub zostanie ono dostarczone pocztą,
 8. Podczas odbioru zaświadczenia lub informacji o nadanym numerze rejestracyjnym niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb / wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb
 2. dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika. 
  Ponadto:
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego,
 4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy,
 5. dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

Opłaty

17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego / o wykreśleniu z rejestru,
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo -17 zł,
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia lub złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) można wnieść:
-na rachunek bankowy Dzielnicy m. st. Warszawy, właściwy dla opłaty skarbowej, zgodnie  z wykazem rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic na stronie internetowej
-w kasie Dzielnicy m.st. Warszawy,
-u inkasenta,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a.jednostki budżetowe,
b.jednostki samorządu terytorialnego,
c.osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
- Biuro Ochrony Środowiska,
- Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
- Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
- za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
• Biuro Ochrony Środowiska
• przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
• za pośrednictwem poczty,
• w miejscu złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska - Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. bezzwłocznie, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w pokoju 1903 Biura Ochrony Środowiska, za okazaniem dokumentu tożsamości, 
 2. wpis do rejestru do 1 miesiąca,
 3. wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.).

Uwagi

 1. rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb dla mieszkańców m.st. Warszawy, dla osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Polski oraz dla firm mających siedzibę w m.st. Warszawie dokonuje Prezydent m.st. Warszawy.
 2. rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  - posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  - służącego do amatorskiego połowu ryb,
 3. tutejszy Urząd rejestruje sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW,
 4. informacji w sprawie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb o większych parametrach  niż wymienione w punkcie 3 . udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, ul. Modlińska 17,  tel. (22) 635 93 30.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z późn. zm.) w zakresie art. 18 ust. 3.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

Wymagane załączniki

 1. wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 2. wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "