Specific category icon

Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

Wstecz

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku żądania wydania zaświadczenia dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż, okazując dokument tożsamości, w pokoju 2120 (XXI piętro) Biura Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2 w Warszawie, w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy. Możesz je również wysłać pocztą. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Twoja sprawa zostanie załatwiona na miejscu w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów w pokoju 2120 Biura Ochrony Środowiska, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu).
 7. Zaświadczenie możesz odebrać osobiście w Biurze Ochrony Środowiska lub w innym miejscu złożenia wniosku lub zostanie ono dostarczone pocztą.
 8. Podczas odbioru zaświadczenia lub informacji o nadanym numerze rejestracyjnym niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb / wniosek o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb.
 2. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) - do wglądu kserokopia jednego spośród ww. dokumentów tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości pełnomocnika. 
  Ponadto:
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego.
 4. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją sprzętu pływającego lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku składania pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, adoptowani i adoptujący, szwagrowie, teściowie oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu) i współdomownicy wnioskodawcy.
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia).

Opłaty

17 zł - za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru sprzętu pływającego / o wykreśleniu z rejestru,
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo -17 zł,

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia lub złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) można wnieść:

 • na rachunek bankowy Dzielnicy m.st. Warszawy, właściwy dla opłaty skarbowej, zgodnie  z wykazem rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic,
 • w kasie Dzielnicy m.st. Warszawy,
 • u inkasenta.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

MIEJSCE ODBIORU:

 • Biuro Ochrony Środowiska,
 • przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu,
 • za pośrednictwem poczty,
 • w miejscu złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Ochrony Środowiska - Wydział Spraw Zwierząt

Termin odpowiedzi

 1. Bezzwłocznie, w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami w pokoju 2120 (XXI piętro) Biura Ochrony Środowiska, za okazaniem dokumentu tożsamości.
 2. Wpis do rejestru do 1 miesiąca.
 3. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).

Uwagi

 1. Rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb dla mieszkańców m.st. Warszawy, dla osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Polski oraz dla firm mających siedzibę w m.st. Warszawie dokonuje Prezydent m.st. Warszawy.
 2. Rejestr sprzętu pływającego prowadzi się odrębnie dla sprzętu:
  - posiadanego przez uprawnionego do rybactwa,
  - służącego do amatorskiego połowu ryb.
 3. Tutejszy Urząd rejestruje sprzęt pływający używany do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20 kW.
 4. Informacji w sprawie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb o większych parametrach niż wymienione w punkcie 3 udziela Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, ul. Modlińska 17, tel. (22) 635 93 30.
 5. Rejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb będzie dokonywane do dnia 31.07.2020 r.  -  w związku z wejściem w życie 01.08.2020 r. ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476, z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).
 4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568)  w zakresie art. 18 ust. 3.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Nie znalazłeś informacji?