Specific category icon

Sprawy repatriantów

Wstecz

Rozpatrywanie wniosków repatriantów o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego

Krok po kroku

 1. Napisz podanie o zwrot części kosztów za remont lub adaptację mieszkania i skompletuj wymagane dokumenty.
 2. Udaj się do Biura Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2 w celu złożenia podania wraz z wymaganymi  dokumentami.
 3. Czekaj na telefon z informacją o rozpatrzeniu podania.

Wymagane Dokumenty

 1. Wykaz faktur i /lub rachunków za zakup towarów i usług wraz z oryginałami dokumentów.
 2. Protokół odbioru mieszkania.
 3. Akt notarialny potwierdzający zakup mieszkania.
 4. Oświadczenie o wspólnym mieszkaniu z rodziną (ilość osób).
 5. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały.
 6. Dokument tożsamości.
 7. Odpis aktu urodzenia dzieci.
 8. Data wydania wizy repatriacyjnej. 
 9. Poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 10. Odpis skrócony aktu małżeństwa.
 11. Dokumenty potwierdzające szczególnie trudną sytuację materialną - w przypadku repatrianta, który przybył do RP z terenów innych niż republiki azjatyckie byłego ZSRR.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, ul. Niecała 2, Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Pomoc jest udzielana w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. W 2013 roku pomocy udziela się do wysokości 5.388,85 - na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny.
 3. Za członka najbliższej rodziny uznaje się rodziców, małżonka i dzieci zameldowanych w adaptowanym lub remontowanym lokalu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) 
 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 j.t.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2279).

Wymagane załączniki

Brak.


Nie znalazłeś informacji?