Specific category icon

Komunalne zasoby lokalowe

Wstecz

Składanie ofert i uzyskiwanie informacji z internetowego serwisu ofert zamian lokali między stronami

Krok po kroku

 1. Wypełniony formularz: oferty zamiany lokalu mieszkalnego Druk: Nr PL-01-10./z.1.  oraz kserokopię tytułu prawnego do lokalu należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie lokalu. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 2. Oferta zostaje umieszczona na stronach m.st. Warszawy na okres 6 miesięcy, okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu na wniosek oferującego (zgłoszony telefonicznie lub w formie podania do Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie lokalu).

Sprawdź jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz oferty - załącznik Nr 1.
 2. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu, np. umowy, decyzji administracyjnej, wyroku sądu - oryginał do wglądu.
 3. W przypadku osób nie korzystających z Internetu: Wniosek o wydruk odpowiedzi na złożoną ofertę - składany po ukazaniu się oferty w „Internetowym serwisie zamian lokali między stronami” - załącznik Nr 2.
 4. Wniosek o wydruk ofert - składany przez osobę zainteresowaną ofertami opublikowanymi w serwisie - załącznik Nr 3.
 5. Wniosek o wpisanie danych kontaktowych pod ofertę - składany po dokonaniu wyboru oferty (ofert) - załącznik Nr 4.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział właściwy w sprawach lokalowych dla właściwej miejscowo dzielnicy.

Termin odpowiedzi

Do 2 tygodni - umieszczenie oferty w „Internetowym serwisie zamian lokali między stronami”.

Od ręki - wydruk odpowiedzi na złożona ofertę, wydruk ofert, wpisanie danych kontaktowych pod ofertę.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Umieszczenie oferty w „Internetowym serwisie ofert zamian lokali między stronami” dotyczy jedynie lokalu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego miasta.
 2. „Internetowy serwis ofert zamian lokali mieszkalnych między stronami” (wraz z instrukcją korzystania i trybem postępowania) dostępny jest pod adresem http://www.um.warszawa.pl w zakładce „sprawy lokalowe”.
 3. Wydział zasobów lokalowych umieszcza ofertę na stronach m.st. Warszawy na okres 6 miesięcy, okres ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu na wniosek oferującego (zgłoszony telefonicznie lub w formie podania do Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy właściwej ze względu na położenie lokalu).
 4. Urząd m. st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za czynności związane z wyborem lokalu i ewentualnymi kontaktami oferującego z osobami zgłaszającymi zainteresowanie.
 5. Po zawarciu porozumienia między oferującym i osobą zainteresowaną zamiana lokali mieszkalnych między stronami odbywa się za zgodą Urzędu m.st. Warszawy wg procedury, w której obie strony zgodnie składają wniosek o wzajemną zamianę lokali - patrz karta informacyjna Nr PL-01-06 dostępna pod adresem http://www.um.warszawa.pl w zakładce „eWOM - Poradnik Interesanta” oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 z późn. zm. ).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm. ).

Wymagane załączniki

 1. Wzór formularza oferty zamiany lokalu mieszkalnego - Druk: Nr PL-01-10./z.1.
 2. Wzór formularza wniosku o wydruk odpowiedzi na złożoną ofertę - Druk: Nr PL-01-10/z.2.
 3. Wzór formularza wniosku o wydruk ofert - Druk: Nr PL-01-10/z.3.
 4. Wzór formularza wniosku o wpisanie danych kontaktowych pod ofertę - Druk: Nr PL-01-10/z.4.

Nie znalazłeś informacji?