Wybory

Wstecz

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - II TURA

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Wniosek z wymaganymi załącznikami złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na ujęcie w rejestrze wyborców.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem. 
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat). 
 4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba, ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Termin składania dokumentów:

do 3 lipca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. 
 2. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. 
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
 4. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 
 5. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 6. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
 7. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby (z zastrzeżeniem pkt 8).
 8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 9. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania.
 10. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.
 11. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  1. śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika, 
  2. wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
 12. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).  
 2. Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?