Stypendia i wyróżnienia m.st. Warszawy

null Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów. Centrum Myśli Jana Pawła II jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Kto może zostać stypendystą?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie warszawskich szkół (po skończeniu 3 klasy szkoły podstawowej) i studenci warszawskich uczelni do ukończenia 26. roku, którzy spełnią łącznie następujące wymagania:

 1. Spełniają kryteria formalne:

  • średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 (uczniowie) oraz 3,5 (studenci)

  • mają przynajmniej dobrą ocena z zachowania (uczniowie)

  • miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 2000 zł

 2. Twórczo angażują się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, biorą udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnoszą sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym i mogą to udokumentować.

 3. Wypełnią poprawnie wniosek i złożą go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Nabór wniosków

Nabór wniosków o stypendia (2022/2023) prowadzony jest:

 • dla uczniów, słuchaczy szkół policealnych 24.06 – 1.08.2022

 • dla studentów, tegorocznych maturzystów 1.09 – 10.10.2022

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnij na stronie, wybierając właściwą kategorię (dotyczy statusu kandydata/kandydatki w roku szkolnym/akademickim 2022/2023) i dołączając wymagane załączniki w formie elektronicznej. 

Ważne: W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy rejestruje się osoba składająca wniosek. Jest to pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. 

 

Zarejestrowany wniosek złóż:

a) elektronicznie – zarejestrowany wniosek należy pobrać, a potem podpisać podpisem elektronicznym korzystając z:

Wniosek z podpisem elektronicznym należy następnie załączyć bezpośrednio w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy albo złożyć za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP.

b) w wersji papierowej – zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać, a potem w kopercie z dopiskiem STYPENDIA oraz indywidualnym nr wniosku:

 • przesłać listem poleconym na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa (liczy się data wpływu)

 • lub złożyć do skrzynki podawczej na I piętrze w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-16.00).

Kto może złożyć wniosek

 • pełnoletni kandydat/kandydatka,

 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki,

 • dyrektor szkoły lub rektor szkoły wyższej, w której kandydat/kandydatka pobiera naukę,

 • każdy, komu znana jest sytuacja kandydata/kandydatki, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Kontakt

Kontakt w przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku – e-mail: stypendia@centrumjp2.pl

Kontakt z obsługą techniczną systemu – e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl

Dokumenty stypendialne

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?