Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę

Kto może otrzymać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

 

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki może otrzymać osoba, która:

  1. jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy i
  2. jest osobą bez kwalifikacji zawodowych i
  3. w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania podjęła dalszą naukę:
  • w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych (będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej), albo

  • w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (wieczorowe lub zaoczne).

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Krok po kroku

Jeśli ubiegasz się o przyznanie stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę, złóż wniosek wraz z załącznikami w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Jednostka odpowiedzialna).

Żeby otrzymać stypendium należy dostarczyć do urzędu pracy zaświadczenie wystawione przez szkołę.

Stypendium można otrzymywać przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania. Wysokość stypendium to 100% zasiłku dla bezrobotnych. Stypendium można kontynuować jeżeli podjęło się pracę, ale stypendium w tym przypadku zostanie zmniejszone do 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

 

Wymagane dokumenty i załączniki

  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób bezrobotnych na podjęcie dalszej nauki.

  • Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające rozpoczęcie nauki (z dokładną datą rozpoczęcia).

  • Oświadczenie o dochodach oraz dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody - zaświadczenie z pracy lub kopia odcinka emerytury, renty członków rodziny, kopie decyzji o przyznanych zasiłkach rodzinnych, dla bezrobotnych.

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

  • Urząd zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów stwierdzających prawo do otrzymania stypendium na podjęcie dalszej nauki.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek o stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę złóż osobiście
Kancelarie Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Erazma Ciołka 10A
pok. nr 15
01-402 Warszawa
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
pok. nr 1
04-111 Warszawa
 

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Młynarska 37A
01-175 Warszawa
Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic

 

Decyzje są wysyłane pocztą.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
04-111 Warszawa
tel. 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Placówka obsługuje osoby z prawobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Placówka obsługuje osoby z lewobrzeżnej części Warszawy z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy 
ul. Młynarska 37A,

01-175 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 813 21 05

e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, to jest Prezydenta m.st. Warszawy - Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.) – art. 55


Nie znalazłeś informacji?