null Świadczenia rodzinne dla cudzoziemców

Od 21 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

  • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,

  • jak wypełnić i wysłać wniosek,

  • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Ruszyła infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

 

Świadczenie wychowawcze 500+ dla obywateli Ukrainy

 

Świadczenie wychowawcze 500 plus oraz świadczenie Dobry Start - 300 zł realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenia na niepełnosprawne dziecko - rodzinne i opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne).

Wyżej wymienione świadczenia przysługują wszystkim cudzoziemcom, którzy są uprawnieni do pracy w Polsce, albo są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Ww. świadczenia przysługują cudzoziemcom:

  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  2. jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  3. przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

  4. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin

  5. posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń złóż w Urzędzie Dzielnicy (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia/Świadczeń) właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wnioski do pobrania oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w kartach informacyjnych dotyczących poszczególnych świadczeń.

Nie znalazłeś informacji?