Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Szkolenia grupowe

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia, które mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje szkolenia grupowe i indywidualne.


Szkolenia grupowe są inicjowane, organizowane i finansowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, a w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia brane są także pod uwagę:

 • poziom i kierunek wykształcenia,

 • doświadczenie zawodowe,

 • umiejętności o znaczeniu zawodowym (odnoszące się do tematu szkolenia),

 • wcześniejszy udział w szkoleniu,

 • okres zarejestrowania w urzędzie pracy,

 • spełnianie warunków osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49).

Krok po kroku

Zgodnie z Planem szkoleń obowiązującym w danym roku kalendarzowym o sfinansowanie szkolenia w trybie grupowym może ubiegać się osoba:

 1. bezrobotna
  lub
 2. poszukująca pracy, tj. osoba:
 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymująca świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 • uczestnicząca w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • będąca żołnierzem rezerwy,

 • pobierająca rentę szkoleniową,

 • pobierająca świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust 6 Ustawy,

 • podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • będąca cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7 Ustawy,

 • poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub niewykonująca innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

lub

 1. pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy.

 

Aby przystąpić do szkolenia grupowego organizowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, złóż bezpośrednio u pracownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Miejsce złożenia i odbioru) wypełnione zgłoszenie na szkolenie grupowe.
 

Wymagane dokumenty i załączniki

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy u pośredników pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Zgłoszenie na szkolenie grupowe należy złożyć osobiście u pośrednika pracy w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.

Pośrednicy pracy Urzędu Pracy m.st. Warszawy:

ul. Ciołka 10A
01-402 Warszawa
pokoje nr 202, 203, 204, 205, 213, 215, 216, 217, 218
Obsługuje osoby z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.


ul. Grochowska 171B
04-111 Warszawa
stanowiska nr 2-17
Obsługuje osoby z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła.


ul. Młynarska 37A

01-175 Warszawa

stanowiska nr 5-6

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171B
04-111 Warszawa
tel.: 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl

 

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Urząd Pracy przysługuje stypendium.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia. Wybór może być uczyniony raz i decyzja w tym zakresie skutkuje przez cały okres szkolenia.

Stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi, co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Osobom poszukującym pracy lub osobom zatrudnionym bądź wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, w okresie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba, która z własnej winy przerwie szkolenie nie kończąc go, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy).

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy u pośredników pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Podstawa prawna

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zasady kierowania na szkolenia grupowe i indywidualne?

Informacje na temat zasad ubiegania się o szkolenie są dostępne na stronie internetowej Urzędu www.up.warszawa.pl lub na infolinii Urzędu Pracy, tel. 19 524. Wnioski na szkolenie można pobrać ze strony internetowej lub u pośrednika pracy. Jednocześnie informujemy, iż aby ubiegać się o szkolenie, należy zgłosić się z kompletem dokumentów do Centrum Aktywizacji Zawodowej do pośrednika pracy.

 


Nie znalazłeś informacji?