Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL”.
 2. Wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy. Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  3. zakres żądanych danych,
  4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
 3. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych,
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu),
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że wniosek w tej samej sprawie nie został złożony  do organu innej gminy.
 4. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy, ze nie złożył w tej samej sprawie wniosku do innego organu gminy.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego do uzyskania danych osobowych.

Opłaty

 1. 31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).


Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. 

UWAGA! Opłaty za udostępnienie danych i opłaty skarbowe należy wnosić na osobne konta.

Wykaz rachunków bankowych dla opłat za udostępnienie danych jednostkowych dostępny jest TUTAJ.

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 8. Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
 9. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Nie znalazłeś informacji?