Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL”.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy, na terenie miasta stołecznego Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  3. zakres żądanych danych,
  4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
 4. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych,
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu),
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że wniosek w tej samej sprawie nie został złożony do organu innej gminy.
 5. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
 2. Oświadczenie wnioskodawcy, ze nie złożył w tej samej sprawie wniosku do innego organu gminy.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego do uzyskania danych osobowych.

Opłaty

 1. 31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
 2. 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwego urzędu dzielnicy lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy. 

[!] Opłaty za udostępnienie danych i opłaty skarbowe należy wnosić na osobne konta.

Wykaz rachunków bankowych dla opłat za udostępnienie danych jednostkowych dostępny jest TUTAJ.

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do wojewody mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.   
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 8. Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
 9. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?