null Udostępnienie rejestru wyborców

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej dla miejsca wpisania do rejestru wyborców.
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w rejestrze wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

3 dni od daty złożenia reklamacji.

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

 1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
 2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
  1. pominięcia wyborcy w rejestrze,
  2. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  4. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzielnicy.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?