Wstecz

Udostępnienie rejestru wyborców

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej dla miejsca wpisania do rejestru wyborców.
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w rejestrze wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

3 dni od daty złożenia reklamacji.

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

 1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
 2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
  1. pominięcia wyborcy w rejestrze,
  2. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  3. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  4. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzielnicy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?