Specific category icon

Wybory

Wstecz

Udostępnienie rejestru wyborców

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
  2. Wypełniony wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej dla miejsca wpisania do rejestru wyborców.
  3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w rejestrze wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

3 dni od daty złożenia reklamacji.

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
    a. pominięcia wyborcy w rejestrze,
    b. wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
    c. niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
    d. ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzielnicy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096.).
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 754)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2018 r. poz.2209).

Nie znalazłeś informacji?