Wybory

Wstecz

Udostępnienie spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której zostałeś uwzględniony w spisie. 
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w spisie wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Termin udostępniania spisu wyborców:

Od 20 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r.

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

 1. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
 2. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.
 3. Prezydent powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
 4. Każdy może wnieść do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.
 5. Prezydent miasta obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzję w sprawie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?