Wstecz

Udostępnienie spisu wyborców.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której zostałeś uwzględniony w spisie. 
 3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w spisie wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość  (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 • Niezwłocznie.
 • Termin udostępniania spisu wyborców:

 

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi

 • Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
 • Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy.
 • Wójt powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 15). 
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.