Wstecz

Udostępnienie za życia miejsca grzebalnego na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Przygotuj wniosek o udostępnienie za życia miejsca grzebalnego, zawierający wskazanie cmentarza, na którym ma być urządzony grób, określenie rodzaju grobu (tradycyjny czy urnowy), informację o miejscu zamieszkania osoby, dla której przygotowywany będzie grób oraz uzasadnienie wniosku, pamiętając, że:
  1. zgoda na udostępnienie za życia miejsca na grób murowany urnowy rodzinny albo niszy urnowej w kolumbarium, może być udzielona osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła 75 rok życia;
 • ukończyła 70 rok życia i jest  bezdzietna;
 • choruje na ciężką chorobą nieuleczalną i przedstawi zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

b. kryteria rozpatrywania wniosków są następujące:

 • zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zasługi dla Warszawy;
 • nadane odznaczenia państwowe;
 • udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych;
 • nadane inne odznaczenia i wyróżnienia honorowe, branżowe, dokumentujące zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy.

c. na Cmentarzu Wojskowym nie udziela się zgody na udostępnienie za życia miejsca na grób tradycyjny.

 1. Dysponentem miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy są:

a.Prezydent m.st. Warszawy lub osoba upoważniona;

b.Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45  w Warszawie – Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Komunalny Południowy;

c.Organizacje lub instytucje (tzw. gestorzy).

 1. Złoż wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy - osobiście, drogą pocztową, lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) - dokumenty załączone w formie elektronicznej wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem.

  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  - bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  - bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Otrzymasz odpowiedź o podjętej decyzji wraz z pouczeniem o dalszym toku postępowania.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika zawierający:
 • wskazanie cmentarza,
 • informację dotyczącą rodzaju grobu,
 • uzasadnienie wniosku,
 • informację o miejscu zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek.
 1. Dokument tożsamości lub inny potwierdzający wiek wnioskodawcy (do okazania).
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia w przypadku niespełnienia kryteriów wiekowych.
 3. Dokumenty potwierdzające:
 • zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zasługi dla Warszawy,
 • nadanie odznaczeń państwowych,
 • udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych,
 • nadanie innych odznaczeń i wyróżnień honorowych, branżowych, itp. dokumentujących zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej i m.st. Warszawy .
 1. W przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Wolne od opłaty skarbowej.

Opłaty za miejsce pod grób lub za nisze pobiera Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata wynosi 17,00 zł od pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zapłata opłaty skarbowej:

 • karta płatnicza - korzystając z opłatomatu zlokalizowanego w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy;
 • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - dotyczy zmarłej/ zmarłego................”
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

 

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

1.Zarządzenie Nr 3770/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m. st. Warszawy.


Nie znalazłeś informacji?