Specific category icon

Zabytki

Wstecz

Zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach.

Krok po kroku

 1. Pobierz i zapoznaj się z uchwałą nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy (link  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E90CCC14-56A7-4324-B343-EE0CE042833C,frameless.htm).
 2. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek (wniosek stanowi załącznik do uchwały nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. Załącznik Nr 1 to wniosek dla prac planowanych, a załącznik Nr 2 to wniosek dla refundacji; link: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E90CCC14-56A7-4324-B343-EE0CE042833C,frameless.htm).
 3. Wniosek może złożyć: osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków, lub indywidualnie ujętego w gminnej ewidencji zabytków, położonego na obszarze m.st. Warszawy, finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku; tytuł prawny do zabytku musi wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 4. Dołącz wymagane dokumenty. Pamiętaj, że podpisy na dokumentach muszą być oryginalne a dołączone kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą wniosek (tj. osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na formularzu, stanowiący załącznik do uchwały nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r.
 2. Załączniki do wniosku na prace planowane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację;
  3. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty, lub zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie;
  4. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;
  5. kopię ważnego pozwolenia na budowę, w przypadku ubiegania się o dotację na roboty budowlane;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę;
  7. szczegółowy kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, a w przypadku ubiegania się o refundację szczegółowy kosztorys powykonawczy; sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury;
  8. dokumentację fotograficzną zabytku obrazującą jego aktualny stan.
 3. Załączniki do wniosku dotyczącego prac planowanych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację;
  3. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty, lub zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie;
  4. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;
  5. kopię ważnego pozwolenia na budowę, w przypadku ubiegania się o dotację na roboty budowlane;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o  który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę;
  7. opinię wydaną przez Dyrektora biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały;
  8. szczegółowy kosztorys przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, a w przypadku ubiegania się o refundację szczegółowy kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury;
  9. dokumentację fotograficzną zabytku obrazującą jego aktualny stan.
 4. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji w formie refundacji, dotyczącego zabytku wpisanego do rejestru zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację;
  3. kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku, którego dotyczą prace lub roboty, lub zaświadczenie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym przedmiocie;
  4. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót;
  5. kopię ważnego pozwolenia na budowę, w przypadku ubiegania się o dotację na roboty budowlane;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, w oparciu o  który zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę;
  7. w przypadku prac przy zabytkach ruchomych - dokumentację powykonawczą w wersji papierowej sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609), które określa wzór tej dokumentacji;
  8. w przypadku prac przy zabytkach nieruchomych - dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zawierającą opis wykonanych prac z uwzględnieniem zastosowanych metod i materiałów;
  9. szczegółową dokumentację fotograficzną obrazującą stan zabytku przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu;
  10. szczegółowy kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem wykonanych prac, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych; przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów - Restauratorów Dóbr Kultury. Kosztorys powinien być sporządzony przez wykonawcę prac i zatwierdzony przez wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych podpisany także przez kierownika budowy, zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru. Adnotacja inspektora nadzoru winna mieć brzmienie: "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów";
  11. kopię protokołu odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą prac;
  12. w przypadku robót budowlanych - kopię dziennika budowy;
  13. kopie rachunków bądź faktur oraz kopie przelewów dotyczących realizacji finansowej zadania;
 5. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji w formie refundacji, dotyczącego zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
  2. dokumenty potwierdzające status prawny jednostek organizacyjnych ubiegających się o dotację;
  3. kopię ważnej decyzji właściwego organu ochrony zabytków pozwalającej na przeprowadzenie prac lub robót, o ile jest wymagane przepisami prawa;
  4. kopię postanowienia właściwego organu ochrony zabytków o uzgodnieniu pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa;
  5. kopię ważnego pozwolenia na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z informacją czy zostało przyjęte;
  6. kopię projektu budowlanego lub szczegółowego programu prac, na podstawie którego zostało wydane pozwolenie organu ochrony zabytków i pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przepisami prawa;
  7. opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w § 2 ust. 1 uchwały;
  8. w przypadku prac przy zabytkach ruchomych - dokumentację powykonawczą w wersji papierowej sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609), które określa wzór tej dokumentacji;
  9. w przypadku prac przy zabytkach nieruchomych - dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zawierającą opis wykonywanych prac z uwzględnieniem zastosowanych metod i materiałów;
  10. szczegółową dokumentację fotograficzną obrazującą stan zabytku przed podjęciem prac, w trakcie realizacji i po ich zakończeniu;
  11. szczegółowy kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem wykonanych prac, sporządzony na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów Rzeczowych, przy czym w przypadku braku odpowiedniej normy w tych katalogach dopuszczalna jest wycena indywidualna lub wycena na podstawie Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów - Restauratorów Dóbr Kultury. Kosztorys powinien być sporządzony przez wykonawcę prac i zatwierdzony przez wnioskodawcę, a w przypadku robót budowlanych podpisany także przez kierownika budowy, zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzoru. Adnotacja inspektora nadzoru winna mieć brzmienie: "Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów";
  12. kopię protokołu odbioru prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą prac;
  13. w przypadku robót budowlanych - kopię dziennika budowy;
  14. kopie rachunków bądź faktur oraz kopie przelewów dotyczących realizacji finansowej zadania.

Opłaty

Złożenie wniosku nie wymaga opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa,

email: Sekretariat.BSKZ@um.warszawa.pl

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Po przyjęciu uchwały przez Radę m.st. Warszawy w sprawie przyznania dotacji (najwcześniej w maju/czerwcu roku, w którym został złożony wniosek o dotację).

Tryb odwoławczy

Uchwała nie przewiduje trybu odwoławczego.

Uwagi

 1. Termin składania wniosków:
  1. w przypadku prac planowanych - w okresie od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; (wyjątek - nabór wniosków na 2020 r. od 1 października 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.)
  2. w przypadku refundacji - w okresie od 1 do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.
 2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na prace, które zostały wymienione w uchwale XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy
 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, lub na wykonanie prac, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz opatrzone pieczęciami imiennymi i pieczęcią wnioskodawcy, a kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna

Uchwała nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.


Nie znalazłeś informacji?