Wstecz

Ustalanie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćw

Krok po kroku

 1. Pobierz,wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Pobierz,wydrukuj i wypełnij zaświadczenie o kwocie  dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe.
 3. Dołącz zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 4. Udaj się do swojego Urzędu Dzielnicy, złóż wniosek wraz z dołączonymi dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
 2. Załączniki do wniosku:
  a) Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia z ćwiczeń wojskowych albo po dniu zwolnienia;
  b) Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe, wystawione przez:
  -pracodawcę - dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy - będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby;
  -naczelnika urzędu skarbowego - dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni. Termin ten może być przekroczony w przypadku konieczności oczekiwania na opublikowanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wypłacenia świadczenia rekompensującego, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Udokumentowany wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, powinien zostać złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - Art.104.
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) - Art.119a.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).
 4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Nie znalazłeś informacji?