Sprawy obronne

Wstecz

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego Urzędu Dzielnicy, złóż wniosek wraz z dołączonymi dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek żołnierza o uznanie za żołnierza samotnego.
 2. Załączniki do wniosku:
  - karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia) wystawiona przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej;
  - zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
  - cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały;
  - akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
  - oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal lub dom mieszkalny;
  - oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawa szczególnie skomplikowana.
   

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Zgodnie z art. 127 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz w czynnej służbie wojskowej lub osoba której doręczono kartę powołania do tej służby, niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
 2. Zgodnie z art. 59  ww. ustawy, „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:
  1. zasadniczą służbę wojskową;
  2. przeszkolenie wojskowe;
  3. terytorialna służbę wojskową:
  4. ćwiczenia wojskowe;
  5. służbę przygotowawczą;
  6. okresową służbę wojskową;
  7. służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.
 3. Zgodnie z art. 131 ust. 5 ww. ustawy, żołnierzom uznanym za samotnych, odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni nie pokrywa się należności mieszkaniowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) - Art. 127.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - Art. 35 § 2 i 3,  art. 104 § 1.

Nie znalazłeś informacji?