Specific category icon

Sprawy obronne

Wstecz

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego Urzędu Dzielnicy, złóż wniosek wraz z dołączonymi dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek żołnierza o uznanie za żołnierza samotnego.
 2. Załączniki do wniosku:
  - karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia) wystawiona przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu czynnej służby wojskowej wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej;
  - zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
  - cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych, ponadto zaświadczenie o zameldowaniu się w tym lokalu na pobyt stały;
  - akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;
  - oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal lub dom mieszkalny;
  - oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawa szczególnie skomplikowana.
   

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Zgodnie z art. 127 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz w czynnej służbie wojskowej lub osoba której doręczono kartę powołania do tej służby, niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
 2. Zgodnie z art. 59  ww. ustawy, „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:
  1. zasadniczą służbę wojskową;
  2. przeszkolenie wojskowe;
  3. terytorialna służbę wojskową:
  4. ćwiczenia wojskowe;
  5. służbę przygotowawczą;
  6. okresową służbę wojskową;
  7. służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.
 3. Zgodnie z art. 131 ust. 5 ww. ustawy, żołnierzom uznanym za samotnych, odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni nie pokrywa się należności mieszkaniowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) - Art. 127.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) - Art. 35 § 2 i 3,  art. 104 § 1.

Nie znalazłeś informacji?