Wstecz

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Krok po kroku

 1. Pobierz,wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy, złóż wniosek wraz z dołączonymi dokumentami. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek żołnierza lub uprawnionego członka rodziny o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. karta powołania do czynnej służby wojskowej (kserokopia), w przypadku żołnierza zaświadczenie o odbywaniu służby wystawione przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcę jednostki wojskowej,
  2. dokumenty potwierdzające osiąganie określonego dochodu np.:
   1. zaświadczenie o dochodach tych członków rodziny, którzy pozostają na wyłącznym utrzymaniu składającego wniosek,
   2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych),
   3. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości otrzymywanych zapomóg,
   4. kserokopia (oryginał do wglądu) ostatniego odcinka świadczenia rentowego lub emerytalnego,
   5. oświadczenie o wysokości dochodów z innych źródeł lub ich braku.
  3. dokumenty do wglądu:
   1. akt małżeństwa,
   2. akt urodzenia dziecka.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy - sprawa szczególnie skomplikowana.
   

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej „Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”.
  Przepisu tego nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.
 2. Zgodnie z art. 59  ww. ustawy, „Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:
  1. zasadniczą służbę wojskową;
  2. przeszkolenie wojskowe;
  3. terytorialną służbę wojskową
  4. ćwiczenia wojskowe;
  5. służbę przygotowawczą;
  6. okresową służbę wojskową;
  7. służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?