Najem, dzierżawa, użyczenie

null Udostępnienie nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej – jeżeli nieruchomość położona jest poza pasem drogi publicznej, a jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest m.st. Warszawa.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek w Urzędzie m.st. Warszawy korespondencyjnie lub osobiście - organowi właściwemu do jego rozpatrzenia (patrz: Miejsce złożenia i odbioru) wraz z dokumentami wskazanymi we wniosku odpowiednio.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej oraz zasad korzystania z gruntu.
 2. Odpis z KRS lub wyciąg z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku oraz reprezentowania Inwestora, jeżeli podmiot składający wniosek działa w cudzym imieniu.
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ decyzja o lokalizacji celu publicznego/ wyciąg z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego/ plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego.
 5. Opinia władającego Nieruchomością (administratora terenu).
 6. Oryginał odbitki z mapy zasadniczej miasta wydany przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
 7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej z załącznikiem mapowym.
 8. Szkic projektu przebiegu planowanej inwestycji liniowej z podanymi granicami działek oznaczonych numerem ewidencyjnym i numerem obrębu oraz użytkiem gruntu - granice gruntu niezbędnego do realizacji, prawidłowego funkcjonowania oraz eksploatacji uwzględniając ewentualną strefę ochronną oddziaływania planowanej inwestycji, tj. urządzeń liniowych oraz naziemnych urządzeń towarzyszących, oznaczone winny być literami oraz zatwierdzone przez projektanta inwestycji.
 9. Pozwolenie wodno-prawne.
 10. Decyzja o zezwoleniu na czasowe/stałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Opłaty

Brak opłaty za złożenie wniosku.
 

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (właściwy dla dzielnicy względem położenia nieruchomości).

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony w przypadku wpływu dużej ilości wniosków. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wymagane dokumenty, jakie trzeba dołączyć do wniosku zależą od rodzaju inwestycji, stanu faktycznego nieruchomości objętej wnioskiem oraz formy reprezentacji wnioskodawcy.
 2. W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki inwestycji.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?