Wstecz

Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

Warszawa we współpracy z organizacjami pozarządowymi pracuje nad poprawą bytu osób w kryzysie bezdomności.

Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności zapewni im m.in. prawo do godnego schronienia i do adresu korespondencyjnego.

Punktem wyjścia do pracy zespołu jest europejska karta, która została skierowana do samorządów przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjęcie Warszawskiej Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Podobne dokumenty obowiązują już m.in. w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Słowenii.

Zbiór praw

Warszawska Karta Osób Doświadczających Bezdomności będzie przede wszystkim zbiorem podstawowych praw osób zmuszonych do życia na ulicy, a m.st. Warszawa zobowiąże się do ich przestrzegania.

Dokument będzie dotyczył m.in.:

 1. prawa do wyjścia z bezdomności na rozwiązaniach opartych o mieszkania,

 2. prawa do godnego tymczasowego schronienia,

 3. prawa do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania,

 4. prawa do korzystania z przestrzeni publicznej i do swobodnego poruszania się w niej,

 5. prawa do korzystania z publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych,

 6. prawa do usług ratujących życie,

 7. prawa do udziału w wyborach,

 8. prawa do posiadania adresu korespondencyjnego.

Celem powstającej karty będą także przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu osób żyjących na ulicy oraz uwrażliwienie mieszkańców miasta i służb. Nikt nie powinien doświadczać bezdomności, ale jeśli już do niej dochodzi, prawa i godność osób w kryzysie bezdomności powinny podlegać ochronie.

Nad kartą pracują przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, służb miejskich oraz organizacje pozarządowe skupione w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności, tj.:

 1. Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska,

 2. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej,

 3. Stowarzyszenie Monar,

 4. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej,

 5. Wspólnota Sant Egidio,

 6. Fortior Fundacja dla Wielu,

 7. Ambulans Serca,

 8. Caritas Archidiecezji Warszawskiej,

 9. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,

 10. Lekarze Nadziei,

 11. Zakon Maltański,

 12. Fundacja D.O.M.,

 13. Habitat for Humanity.

Prace nad kartą

Podobnie jak inne europejskie metropolie, również Warszawę zamieszkują osoby doświadczające bezdomności. Chcemy, by także ci mieszkańcy czuli miejskie wsparcie, dlatego intensywnie pracujemy nad Warszawską Kartą Osób Doświadczających Bezdomności.

Razem z przedstawicielami i przedstawicielkami Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności powołaliśmy zespoły robocze i zaplanowaliśmy proces pracy nad różnymi zagadnieniami dotyczącymi osób w kryzysie bezdomności. Od maja odbyło się już ponad dwadzieścia spotkań zespołów opracowujących kartę. Razem z biurami miejskimi, jednostkami, spółkami, Strażą Miejską i Policją analizujemy konkretne rozwiązania.


Nie znalazłeś informacji?