Specific category icon

Formy pomocy

Wstecz

Warszawski bon żłobkowy

Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2018r. Do 31.08.2018r. można było składać wnioski na rok szkolny 2017/2018 - dla tych wniosków obowiązującym kryterium dochodowym jest kwota 1922 zł netto.

Wnioski można skłądać elektronicznie (ePUAP) lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców po uprzednim wypełnieniu za pomocą kreatora wniosku, dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy: www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl

Warszawski bon żłobkowy ma być także zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezygnować z miejsca w żłobku lub z oczekiwania na to miejsce. Warszawski bon żłobkowy będzie wynosił 400 zł miesięcznie na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym, nie później niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. To finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, nie są na urlopie wychowawczym, spełniają kryterium dochodowe 1922 zł netto na jednego członka rodziny, zrezygnują z oczekiwania na miejsce w publicznym żłobku lub z takiego miejsca oraz którzy mają zawartą umowę na świadczenie usług opiekuńczych z placówką niepubliczną.

Pytanie

Do kiedy będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia na okres 2018/2019?

Nie ma końcowego terminu na składanie wniosków. Wnioski można składać całorocznie. W przypadku września br., aby nie stracić uprawnień za wrzesień, wniosek należy złożyć do końca września 2018r.

Uwaga

W czwartek, 19 kwietnia 2018 r., radni stolicy podjęli decyzję dotyczącą zwiększenia o 50 procent kryterium dochodowego przy ubieganiu się przez rodziców o warszawski bon żłobkowy. Dzięki temu z bonu będzie mogło skorzystać więcej warszawskich rodzin.

Od piątku, 1 czerwca 2018 r., rodzice mogą składać wnioski o warszawski bon żłobkowy według zwiększonego o 50 procent kryterium dochodowego. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2018 r.

Uchwała nr LXV/1786/2018 z 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego dostępna jest na stronie https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/555D7FDF-D675-40D9-AFD8-FDD421C13469,frameless.htm

Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, zachęta do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków. Wnioski o jego przyznanie będą mogły składać rodziny z wyższym dochodem na jedną osobę. Po decyzji radnych, kryterium dochodowe zwiększy się z 1922 zł do 2 883 zł netto.

Na kolejny okres świadczenia, rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski od czerwca w formie papierowej lub elektronicznie. Według nowych zasad warszawski bon żłobkowy będzie przyznawany od września tego roku.

Przypomnijmy, warszawski bon żłobkowy otrzymują rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w stolicy i nie są na urlopie wychowawczym. Jest przyznawany na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia go wychowaniem przedszkolnym, nie później niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. To finansowe wsparcie można otrzymać, gdy oczekuje się na miejsce w publicznym żłobku i ma się już zawartą umowę na świadczenie usług opiekuńczych z placówką niepubliczną. Do tej pory kryterium dochodowe wynosiło 1922 zł netto na jedną osobę w rodzinie. Po to, aby z tego ułatwienia skorzystało jak najwięcej rodzin, już na czwartkowej sesji radni Warszawy będą decydować o podniesieniu kryterium dochodowego o 50 procent – czyli do kwoty 2 883 zł netto.

Na warszawski bon żłobkowy ratusz przeznaczył w tym roku 21 mln zł. Łącznie, w latach 2018-2022, miasto na ten cel zabezpieczyło ponad 100 mln zł.

Świadczenie nie przysługuje:

 • na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę,

 • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

 • osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia  wynosi 400 zł miesięcznie.
 
Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy, wysokość świadczenia, o którym mowa w pkt. 1, pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko. Kwotę świadczenia przysługującą w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 
Kryteria uprawniające do otrzymania świadczenia

 
Świadczenie  przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

 
Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia pod warunkiem, że oboje rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej  spełniają łącznie następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie m.st. Warszawy;

 • zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę albo zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;

 •  są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;

 • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie m.st. Warszawy;

 • nie korzystają z urlopu wychowawczego;

 • przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 1922 zł netto;

 • została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna - wpisanym do wykazu lub rejestru prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy (umowa o objęciu dziecka opieką - należy przez to rozumieć umowę o objęciu dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna w wymiarze co najmniej 5 dni w tygodniu oraz co najmniej 8 godzin dziennie w żłobku albo u dziennego opiekuna albo 5 godzin dziennie w klubie dziecięcym).

 

Termin i miejsce składania wniosku

 1. Wniosek w formie papierowej składa się wyłącznie w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawy, po uprzednim wypełnieniu za pomocą kreatora wniosku, dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy: www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl.

 2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 października 2017 r.

 3. W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 października 2017 r. prawo do świadczenia ustala się od początku roku szkolnego, chyba że do wniosku nie dołączono wymaganych dokumentów albo prawo do świadczenia powstało później.

 4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczenia jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 5. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem  wniosku bez rozpatrzenia.

 6. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach terminie, a osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 7. Prawo do świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

 8. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 czerwca 2018 r.

Zasady wypłacania świadczenia

 1. Prawo do świadczenia ustala się na rok szkolny.

 2. Świadczenie należne za wrzesień i październik 2017 r. wypłaca się nie później niż do końca listopada 2017 r.

 3. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za Świadczenie wypłaca się na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

 4. Świadczenie wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

 5. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia po 10 dniu miesiąca, świadczenie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 6. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia, świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, która pierwsza złożyła wniosek i zawarła umowę o objęcie dziecka opieką z zastrzeżeniem przypadku zbiegu prawa do świadczenia opiekuna prawnego i osoby pełniącej funkcje rodziny zastępczej, świadczenie wypłaca się osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.

 7. Wnioskodawca w trakcie pobierania świadczenia zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach mających wpływ  na przyznanie lub utrzymanie prawa do świadczenia.

 Zasady przyznawania świadczenia

1. Świadczenie przyznawane jest przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzją administracyjną i wypłacane z budżetu m.st. Warszawy na podstawie wniosku, po spełnieniu łącznie wszystkich kryteriów określonych w pkt II.

2. Warunkiem przyznania świadczenia jest wypełnienie przez wnioskodawcę wniosku on-line w kreatorze na stronie Urzędu m.st. Warszawy: www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl, następnie wydrukowanie kompletnego wniosku, podpisanie i złożenie wraz z załącznikami wyłącznie w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawy.

3. Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane również drogą elektroniczną przez   Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

4. Do wniosku wypełnianego w kreatorze wymagane jest każdorazowo złożenie oświadczenia stanowiącego jego integralną część:

a) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy lub u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę albo o rezygnacji z tego miejsca, z dniem ustalenia prawa do świadczenia;

b) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;

c) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu na rachunek bankowy m.st. Warszawy nienależnego  świadczenia;

d) oświadczenia odpowiednio: obojga rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych albo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający  rok, w którym ustala się prawo do świadczenia,  w urzędzie skarbowym, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d, 

e) oświadczenie o zobowiązaniu się do okazania na wezwanie:

 • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy,  opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy, lub

 • urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z PIT za rok kalendarzowy i  wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z identyfikatorem dokumentu UPO.


5.  Do wniosku o ustalenie prawa do  świadczenia należy dołączyć:

1) kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, której oryginał wnioskodawca okazuje w celu poświadczenia zgodności;

2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowującego dziecko rodzica, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej oraz niekorzystanie przez te osoby z urlopu wychowawczego;

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • w przypadku zaznaczenia, iż członkowie rodziny osiągali dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dodatkowo należy dołączyć - oświadczenia członków rodziny o deklarowanym dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia - dotyczy wniosków składanych do dnia 31 października 2017r;

 • w przypadku wniosków składanych od dnia 1 listopada 2017r; - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierającego dane dotyczące opodatkowania działalności;

 • w przypadku zaznaczenia, iż członkowie rodziny osiągali dochody, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a-f Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2017 r. nr L/1227/2017 -  oświadczenia członków rodziny o ww. dochodach, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia;

 • w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;

 • w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczeń, jeśli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;

 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym  rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, jeśli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;

 • w przypadku osób ubiegających się o nie wliczanie do dochodów kwot alimentów świadczonych na rzecz  innych osób należy dołączyć:

a) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

b) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugodzie zawartej przed mediatorem należy dołączyć:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

4) kopię karty pobytu, której oryginał okazuje się w celu poświadczenia zgodności - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

5) kopię karty pobytu i decyzji, o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, których oryginały okazuje się w celu poświadczenia zgodności - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

6) informację podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, z którym zawarto umowę o objęcie dziecka opieką, o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy.

6.    W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy dołączyć odpowiednio:

a) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w  przypadku gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;

b) w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego.

7. W przypadku, gdy o przyznanie świadczenia ubiega się opiekun prawny dziecka  należy dołączyć orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

8. W przypadku dziecka przysposobionego należy dołączyć odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

9. W sytuacji, gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej - należy dodatkowo dołączyć:

a) odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) oświadczenie o wysokości otrzymywanych świad­czeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na któ­ry przyznawany jest warszawski bon żłobkowy.

10. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dołączenia innych dokumentów w tym oświadczeń, w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia.

11. Świadczenie  nie przysługuje:
a) na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;

b) na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
c) osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
  

Utrata uprawnień do świadczenia

1. Wnioskodawca traci uprawnienie do świadczenia w przypadku zaprzestania spełniania w okresie, na który przyznano świadczenie, któregokolwiek z kryteriów określonych w pkt II,  a w szczególności śmierci dziecka, na które przyznano świadczenie.

2. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie, jest zobowiązana do jego zwrotu.
 

Jednostka odpowiedzialna / Podmiot realizujący świadczenie

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy
ul. Niecała 2; 00-098 Warszawa

 

Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod numerami telefonów: 22 443 29 85/86/87, 22 443 14 80, 22 443 02 61 

Więcej informacji

Warszawa Rodzinna
 
 


Nie znalazłeś informacji?