Warszawski bon żłobkowy

Wstecz

Warszawski bon żłobkowy - najczęściej zadawane pytania

Dlaczego jednym z kilku warunków koniecznych przyznania świadczenia, jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Warszawie?

Wprowadzenie kryterium - rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Warszawy, to zachęta do płacenia podatków w Warszawie dla wszystkich tych osób, które tego nie robią, a tu mieszkają. Wszyscy ci, którzy odprowadzają podatki w Warszawie, partycypują w ten sposób w kosztach funkcjonowania miasta. Powyższe kryterium zastosowano z uwagi na fakt, iż Warszawa jest miastem skupiającym ludzi z całej Polski. Decydują się oni na podjęcie pracy zarobkowej i na założenie rodziny w tym mieście, co powoduje, że potrzeby Warszawy w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech są bardzo duże.

W jaki sposób można złożyć wniosek przez ePUAP czy wniosek należy wypełnić przez podany link, podpisać, zeskanować i dołączyć do pisma ogólnego na ePUAP?

W przypadku możliwości złożenia wniosku przez ePUAP - nie drukujemy i nie skanujemy.

 

Dokumenty wysyłane przez ePUAP podpisujemy profilem zaufanym. Dodatkowo skany zaświadczeń i innych dokumentów w przypadku podpisania profilem zaufanym traktowane są jak oryginały.

W przypadku ePUAP: wniosek wysyłamy jako pismo ogólne do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Poniżej przykładowa ścieżkę działania.

 

  • Klikamy kolejno: KATALOG SPRAW ->Sprawy ogólne-> Pisma do urzędu-> Pismo ogólne do podmiotu publicznego-> załatw sprawę. Po otwarciu nowego okna wpisujemy Zespół Żłobków m.st. Warszawy. W tytule należy wpisać nazwę sprawy, aby ułatwić identyfikację np. „Warszawski Bon Żłobkowy na rok szkolny 2019/2020”.
  • Można też wysłać pismo wybierając bezpośrednio Zespół Żłobków m.st. Warszawy - w tym celu należy w wyszukiwarce wpisać: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY, a następnie postępować jak w pierwszym przykładzie.

 

 

 

 

Jakie inne świadczenia są wliczane do dochodu przy składaniu wniosku?

Zgodnie z § 2. pkt 2 Uchwały nr L/1227/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017r. dochód oznacza: 2) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o świadczeniach rodzinnych, powiększony o niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: alimenty na rzecz dzieci, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1771 oraz z 2017 r. poz. 60), dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, o którym mowa w art. 80 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwane dalej „świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej” oraz pomniejszony o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób; Dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b to: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy bon żłobkowy należy wykazywać w PiT i czy podlega opodatkowaniu?

Bon żłobkowy tak jak inne świadczenia rodzinne nie podlegają opodatkowaniu.

Czy aby otrzymać bon, umowa na opiekę nad dzieckiem musi zostać zawarta ze żłobkiem niepublicznym znajdującym się w Warszawie czy może to być żłobek niepubliczny znajdujący się w miejscowości podwarszawskiej?

Zgodnie z uchwałą w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego placówka niepubliczna, z którą zawierana jest umowa powinna być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy lub do wykazu dziennych opiekunów. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EB31DDDD-EC4E-41E6-968A-470CECF76361.htm

Czy otrzymywanie dofinansowania z innego źródła wyklucza otrzymanie bonu żłobkowego? Dziecko jest w klubie malucha, otrzymujemy dofinansowanie z programu Maluch, tj 150 zł/mc. Środki jeszcze nie są wypłacane, prawdopodobnie zostaną uruchomione od września. Poza tym, nie otrzymujemy dofinansowania.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 2 " 2.Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy, wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko. Kwotę świadczenia przysługującą w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym zaokrągla się do 10 groszy w górę. Z uwagi na powyższy zapis do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z placówki niepublicznej, do której uczęszcza dziecko z informacją o wysokości dofinansowania oraz o okresie w jakim to dofinansowanie obowiązuje.


Nie znalazłeś informacji?