Warszawski bon żłobkowy

null Warszawski bon żłobkowy - najczęściej zadawane pytania

Bon żłobkowy przysługuje w kwocie 400 zł jeśli dziecko zostanie zapisane do niepublicznego żłobka lub klubu malucha.  Bon jest przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym. O bon mogą wnioskować osoby:

  1. pracujące, mieszkające oraz płacące podatki w Warszawie;

  2. nie będące na urlopie wychowawczym;

  3. jeśli dochody nie przekraczają 3844 zł netto na osobę w rodzinie;

  4. jeśli dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku, a opiekun zgodzi się na skreślenie z listy na czas otrzymywania świadczenia lub jeżeli dziecko chodzi do miejskiej placówki i zostanie wypowiedziana umowa o świadczenie usług.

Dlaczego jednym z kilku warunków koniecznych przyznania świadczenia, jest rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Warszawie?

Wprowadzenie kryterium - rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Warszawy, to zachęta do płacenia podatków w Warszawie dla wszystkich tych osób, które tego nie robią, a tu mieszkają. Wszyscy ci, którzy odprowadzają podatki w Warszawie, partycypują w ten sposób w kosztach funkcjonowania miasta.

Powyższe kryterium zastosowano z uwagi na fakt, iż Warszawa jest miastem skupiającym ludzi z całej Polski. Decydują się oni na podjęcie pracy zarobkowej i na założenie rodziny w tym mieście, co powoduje, że potrzeby Warszawy w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech są bardzo duże.

W jaki sposób można złożyć wniosek przez ePUAP czy wniosek należy wypełnić przez podany link, podpisać, zeskanować i dołączyć do pisma ogólnego na ePUAP?

W przypadku możliwości złożenia wniosku przez ePUAP - nie drukujemy i nie skanujemy.

Dokumenty wysyłane przez ePUAP podpisujemy profilem zaufanym. Dodatkowo skany zaświadczeń i innych dokumentów w przypadku podpisania profilem zaufanym traktowane są jak oryginały.

W przypadku ePUAP: wniosek wysyłamy jako pismo ogólne do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Poniżej przykładowa ścieżkę działania.

  1. Klikamy kolejno: KATALOG SPRAW ->Sprawy ogólne-> Pisma do urzędu-> Pismo ogólne do podmiotu publicznego-> załatw sprawę. Po otwarciu nowego okna wpisujemy Zespół Żłobków m.st. Warszawy. W tytule należy wpisać nazwę sprawy, aby ułatwić identyfikację np. „Warszawski Bon Żłobkowy na rok szkolny 2019/2020”.
  2. Można też wysłać pismo wybierając bezpośrednio Zespół Żłobków m.st. Warszawy - w tym celu należy w wyszukiwarce wpisać: ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY, a następnie postępować jak w pierwszym przykładzie.

 

Jakie inne świadczenia są wliczane do dochodu przy składaniu wniosku?

Zgodnie z § 2. pkt 2 Uchwały nr L/1227/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.06.2017r. dochód oznacza: 2) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o świadczeniach rodzinnych, powiększony o niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: alimenty na rzecz dzieci, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1771 oraz z 2017 r. poz. 60), dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, o którym mowa w art. 80 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwane dalej „świadczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej” oraz pomniejszony o kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób; Dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. a i b to: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czy bon żłobkowy należy wykazywać w PiT i czy podlega opodatkowaniu?

Bon żłobkowy tak jak inne świadczenia rodzinne nie podlegają opodatkowaniu.

Czy aby otrzymać bon, umowa na opiekę nad dzieckiem musi zostać zawarta ze żłobkiem niepublicznym znajdującym się w Warszawie czy może to być żłobek niepubliczny znajdujący się w miejscowości podwarszawskiej?

Zgodnie z uchwałą w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego placówka niepubliczna, z którą zawierana jest umowa powinna być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy lub do wykazu dziennych opiekunów. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (otwarcie w nowym oknie)

Czy otrzymywanie dofinansowania z innego źródła wyklucza otrzymanie bonu żłobkowego? Dziecko jest w klubie malucha, otrzymujemy dofinansowanie z programu Maluch, tj 150 zł/mc. Środki jeszcze nie są wypłacane, prawdopodobnie zostaną uruchomione od września. Poza tym, nie otrzymujemy dofinansowania.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 2 " 2 jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy, wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 1, pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko. Kwotę świadczenia przysługującą w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Z uwagi na powyższy zapis do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z placówki niepublicznej, do której uczęszcza dziecko z informacją o wysokości dofinansowania oraz o okresie w jakim to dofinansowanie obowiązuje.

Czy w przypadku korzystania z dofinansowania do żłobka przyznawanego przez ZUS można dodatkowo wnioskować o bon żłobkowy?

Rodzice korzystający z dofinansowania do żłobka przyznanego przez ZUS (w ramach programu Polski Ład) mogą jedocześnie ubiegać się o świadczenie „Warszawski bon żłobkowy” z zastrzeżeniem zapisu  § 11 ust. 2. Uchwały  nr LXII/2015/2022 Rady m. st. Warszawy z 17 marca 2022 r. – „jeżeli rodzice otrzymują dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy, wysokość świadczenia nie może łącznie z tym dofinansowaniem przekroczyć wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna. W tym celu świadczenie ulega odpowiedniemu pomniejszeniu”

Czy osobie zatrudnionej na pół etatu również przysługuje bon żłobkowy? I co w przypadku jeśli bon będzie przyznany, a np. za miesiąc nie będzie się zatrudnionym?

Świadczenie przyznawane jest na rok szkolny i przysługuje również, w przypadku zatrudnienia rodzica na część etatu. 

Po wydaniu decyzji pozytywnej w przypadku utraty zatrudnienia przysługuje Państwu 3 miesięczny okres karencji na poszukiwanie zatrudnienia. W tym czasie świadczenie jest wypłacane.

Natomiast o zmianach dotyczących zatrudnienia oraz utraty lub uzyskania nowego zatrudnienia zobligowani są Państwo do natychmiastowego powiadomienia Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?