Specific category icon

Warszawski bon żłobkowy

Wstecz

Warszawski bon żłobkowy

Warszawski bon żłobkowy to 400 złotych miesięcznie wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi.

Bon jest przyznawany co miesiąc, od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, aż do momentu objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

 

Termin składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są od dnia 1 czerwca 2019 r.

Do końca sierpnia 2019r. można jeszcze składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019. 

Wnioski można składać elektronicznie (ePUAP) lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców po uprzednim wypełnieniu za pomocą kreatora wniosku, dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy: www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl

 

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • kopię umowy zawartej z placówką niepubliczną
 • zaświadczenia o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
 • zaświadczenia z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności

 

Kryteria:

 • rodzice zamieszkują na terenie Miasta st. Warszawy
 • rodzice pracują i płacą podatki w Warszawie
 • dochody nie przekraczają 2 883 zł netto na osobę w rodzinie
 • rodzice nie korzystają z urlopu wychowawczego
 • dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w placówce publicznej lub uczęszcza do takiej placówki
 • rodzice zawarli umowę dot. świadczenia usług opiekuńczych z podmiotem niepublicznym

 

Świadczenie nie przysługuje

 • na dziecko objęte opieką w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę albo na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez m.st. Warszawę;
 • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem

 

Kontynuacja świadczenia „warszawski bon żłobkowy”

Wszyscy rodzice, którzy korzystają ze wsparcia w roku szkolnym 2018/2019 i chcieliby otrzymywać świadczenie w nowym roku szkolnym 2019/2020 powinny składać wnioski po 1 września 2019 r.
Zmiana statusu w systemie rekrutacyjnym z „otrzymujący bon” na „oczekujący” nastąpi automatycznie 1 września 2019 r.

Wnioski można składać elektronicznie (ePUAP) lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców po uprzednim wypełnieniu za pomocą kreatora wniosku, dostępnego na stronie Urzędu m.st. Warszawy: www.bonzlobkowy.um.warszawa.pl. 
Wypełniając wniosek należy wpisać numer rekrutacyjny nadany podczas rejestracji w systemie.

Należy dołączyć do wniosku: a) kopię umowy zawartej z placówką niepubliczną; b) zaświadczenia o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej i niekorzystaniu z urlopu wychowawczego; c) zaświadczenia z placówki niepublicznej, świadczącej opiekę nad dzieckiem o wysokości dofinansowania na dziecko jego działalności.

 

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia  wynosi 400 zł miesięcznie.

Jeżeli podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł niż budżet m.st. Warszawy, wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę otrzymanego dofinansowania na dziecko. Kwotę świadczenia przysługującą w wysokości określonej w zdaniu poprzedzającym zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 

Jednostka odpowiedzialna/Podmiot realizujący świadczenie

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019:

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy,

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa.
Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod numerami telefonów: 22 443 29 85/86, 22 443 02 61, 22 443 29 96/97, 22 443 14 70

oraz adresem e-mail: bonzlobkowy@um.warszawa.pl.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny 2019/2020:
 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy,
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
Zespół Żłobków udziela informacji w sprawie warszawskiego bonu żłobkowego pod numerem telefonu: 22 565 23 55

oraz adresem e-mail: bonzlobkowy@zlobki.waw.pl.

 

 

 


Nie znalazłeś informacji?