Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wstecz

Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Krok po kroku

 1. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu, w tym mapę zasadniczą, mapę ewidencji gruntów i budynków, odpłatnie z zastrzeżeniem art. 40a pkt. 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. - dalej ustawa pgik.
 2. W celu uzyskania mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków możesz pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek (formularz edytowalny) (formularz P i P1) lub skorzystać z Portalu Internetowego Systemu ZGiK – Portal Interesanta (link https://zgik.um.warszawa.pl) i złożyć go w formie dokumentu elektronicznego. We wniosku umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które nie są wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Dobrowolne wypełnienie tych rubryk oznacza Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna, wniosek ma zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji osoby prawnej.
 3. Wypełniając wniosek wskaż w formularzu P przedmiot wniosku (mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków) oraz cel pobrania materiałów.
 4. Wybierz sposób udostepnienia materiałów.
 5. Wpisz czytelnie dane do kontaktu, w tym adres e-mail jeżeli dokument opłaty lub materiały mają być przesłane w postaci elektronicznej.
 6. W części P1 formularza zaznacz parametry*), którym ma odpowiadać udostępniana mapa oraz wskaż dane identyfikujące obszar dla którego mapa ma być wydana. Jako dane identyfikujące obszar mapy należy wybrać minimum jedno z kryteriów wskazanych we wniosku np. obręb ewidencyjny i działki ewidencyjne lub dołączyć do wniosku załącznik graficzny z określonym obszarem. Przy określaniu zakresu można wykorzystać serwis mapowy dostępny pod adresem http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=geodezja.
 7. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą Portalu Interesanta obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny m.st. Warszawy. Aby zalogować się do Portalu Interesanta należy posiadać konto na Profilu Zaufanym i zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego na stronie https://zgik.um.warszawa.plW celu prawidłowego działania strony zalecamy użycie jednej z następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge.

Pod tym linkiem możesz zapoznać się z regulaminem korzystania z Portalu Internetowego Systemu ZGiK – Portal Interesanta oraz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Portalu Interesanta.

Ponadto wniosek w formie dokumentu elektronicznego można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP zgodnie z brzmieniem art. 63 § 3a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej kpa, przy czym wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wnioski w formie pisemnej można złożyć w Biurze Geodezji i Katastru, w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańca lub przesłać pocztą na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

 1. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby fizycznej/prawnej dołącz do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania osoby prawnej np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).
 2. Na podstawie wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty określający wysokość należnej opłaty za zamówione materiały. Zgodnie z ustawą pgik w przypadku wskazania w sposobie udostępnienia materiałów pozycji wysyłka na adres (dotyczy materiałów udostępnianych w postaci nieelektronicznej), do opłaty za zamówione materiały zostanie doliczona opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres.
 3. Zgodnie z art. 40d ust. 3. ustawy pgik opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Opłatę możesz uiścić w punkcie kasowym zlokalizowanym w Biurze Geodezji i Katastru lub na konto wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 5. Po uiszczeniu opłaty zostaną przygotowane zamówione materiały. Materiały zostaną wydane wraz z Licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

*) -  dla m.st. Warszawy mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzona jest tylko w postaci wektorowej; 

-  mapa w postaci wektorowej może być wydana w jednym z następujących formatów: DXF, MAP, PDF;

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek (formularz edytowalny) o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz P i P1.
 2. Pełnomocnictwo – do występowania w imieniu innej osoby (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury).
 3. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów, w przypadku, kiedy odbiera je inna osoba w imieniu wnioskodawcy.
 4. Dowód osobisty przy odbiorze dokumentów.

Opłaty

 1. Opłatę za udostępnienie materiałów zasobu utrwaloną w Dokumencie Obliczenia Opłaty pobiera się przed  udostępnieniem materiałów.
 2. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 4. Opłata ryczałtowa za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB w wysokości 5 zł. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca. Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 5. Opłaty należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Biura Geodezji i Katastru, kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

36 1030 1508 0000 0005 5105 4675

 1. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
  17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Biura Geodezji i Katastru, kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dopisek: "opłata skarbowa od ..........".

 1. Płatności w kasie Biura można dokonać kartą lub gotówką. Płatność gotówką może być wniesiona do godziny 15.45, a kartą do godziny 16.00.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej/ Wydział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków 

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f ustawy:

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wydanie decyzji administracyjnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020, poz. 276 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 28 lipca  2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostepnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019, poz.1000).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nie znalazłeś informacji?