Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

null Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Krok po kroku

 1. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu, w tym mapę zasadniczą, mapę ewidencji gruntów i budynków, odpłatnie z zastrzeżeniem art. 40a pkt. 2 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. – dalej ustawa pgik.
 2. W celu uzyskania mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków możesz pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek (formularz edytowalny) (formularz P i P1) lub skorzystać z Portalu Internetowego Systemu ZGiK – Portal Interesanta (link https://architektura.um.warszawa.pl/portale) i złożyć go w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna, wniosek ma zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji osoby prawnej.
 3. Wypełniając wniosek wskaż w formularzu P przedmiot wniosku (mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków) oraz cel pobrania materiałów.
 4. Wybierz sposób udostepnienia materiałów.
 5. Wpisz czytelnie dane do kontaktu, w tym adres e-mail jeżeli dokument opłaty lub materiały mają być przesłane w postaci elektronicznej.
 6. W części P1 formularza zaznacz parametry*), którym ma odpowiadać udostępniana mapa oraz wskaż dane identyfikujące obszar dla którego mapa ma być wydana. Jako dane identyfikujące obszar mapy należy wybrać minimum jedno z kryteriów wskazanych we wniosku np. obręb ewidencyjny i działki ewidencyjne lub dołączyć do wniosku załącznik graficzny z określonym obszarem. Przy określaniu zakresu można wykorzystać serwis mapowy dostępny pod adresem: https://mapa.um.warszawa.pl/.
 7. Wniosek można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej:
  1. wnioski w formie papierowej można złożyć:
   1. w Biurze Geodezji i Katastru lub w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańca,
   2. przesłać pocztą na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa,
  2. wnioski w formie elektronicznej można złożyć:
   1. za pomocą Portalu Interesanta, obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny m.st. Warszawy. Aby zalogować się do Portalu Interesanta należy wejść na stronę https://architektura.um.warszawa.pl/portale, wybrać odpowiedni kafelek z Portalem Interesanta, a następnie zalogować się z wykorzystaniem platformy login.gov.pl. W celu prawidłowego działania strony zalecamy użycie jednej z następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge. Pod tym linkiem możesz zapoznać się z regulaminem korzystania z Portalu Internetowego Systemu ZGiK – Portal Interesanta oraz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w Portalu Interesanta.
   2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP -  wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

[!] Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby fizycznej/prawnej dołącz do wniosku oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania osoby prawnej np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę).

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej, załączone pełnomocnictwo powinno być w formie dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 1. Na podstawie wniosku zostanie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty określający wysokość należnej opłaty za zamówione materiały. Zgodnie z ustawą pgik w przypadku wskazania w sposobie udostępnienia materiałów pozycji wysyłka na adres (dotyczy materiałów udostępnianych w postaci nieelektronicznej), do opłaty za zamówione materiały zostanie doliczona opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres.
 2. Zgodnie z art. 40d ust. 3. ustawy pgik opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Opłatę możesz uiścić w punkcie kasowym zlokalizowanym w Biurze Geodezji i Katastru lub na konto wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 4. Po uiszczeniu opłaty zostaną przygotowane zamówione materiały. Materiały zostaną wydane wraz z Licencją określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

*) -  dla m.st. Warszawy mapa ewidencyjna i mapa zasadnicza prowadzona jest tylko w postaci wektorowej; 

-  mapa w postaci wektorowej może być wydana w jednym z następujących formatów: DXF, KCD, PDF.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz edytowalny) o udostępnienie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – formularz P i P1.
 2. Pełnomocnictwo – do występowania w imieniu innej osoby (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie prokury).
 3. Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów, w przypadku, kiedy odbiera je inna osoba w imieniu wnioskodawcy.
 4. Dowód osobisty przy odbiorze dokumentów.

Opłaty

 1. Opłatę za udostępnienie materiałów zasobu utrwaloną w Dokumencie Obliczenia Opłaty pobiera się przed  udostępnieniem materiałów.
 2. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 3. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 4. Opłata ryczałtowa za nośnik danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB w wysokości 5 zł. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca. Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.
 5. Opłaty należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

36 1030 1508 0000 0005 5105 4675

 1. Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
  17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać kartą w opłatomacie znajdującym się w Biurze Geodezji i Katastru, w kasie Dzielnicy lub dokonać przelewu, przekazu na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Dopisek: "opłata skarbowa od ..........".

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Geodezji i Katastru – Wydział Obsługi Zasobu/ Wydział Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków 

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 40f ustawy:

 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wydanie decyzji administracyjnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
 2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?