Wstecz

Wpisanie do rejestru wyborców

Krok po kroku

Mieszkasz w Warszawie, ale nie masz tutaj meldunku? A może mieszkasz tu na co dzień, ale jesteś obywatelem innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli chcesz głosować w Warszawie – złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

 I. PRZEZ INTERNET

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Sprawdź jak założyć tymczasowy profil zaufany (można go założyć bez wychodzenia z domu, jest ważny 3 miesiące).

WPISZ SIĘ DO REJESTRU WYBORCÓW (aktywny przycisk przekierowujący nas na stronę logowania do ePUAP).

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (patrz: Pliki do pobrania).
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania a w przypadku braku miejsca zamieszkania ze względu na miejsce stałego przebywania.
 3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (patrz: Pliki do pobrania).
 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu).
 4. Dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Warszawie. Przykładowe dokumenty potwierdzające to
 • oświadczenia właściciela lokalu,
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli płacisz podatki w Warszawie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) - jeśli złożyłeś PIT przez internet),
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
 • umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) zawarta z Tobą i zawierająca adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
 • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz,
 • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie jesteś w nim zameldowany możesz:
 • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postepowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;
 • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

Prezydent m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Warszawy.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

5 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
  1. osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
  2. osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze dzielnicy,
  3. osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
  4. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie dzielnicy.

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie dzielnicy.

 1. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Sprawdź jak to zrobić.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?