Specific category icon

Wybory

Wstecz

Wpisanie do rejestru wyborców

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (patrz: Pliki do pobrania).
  2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania lub przebywania.
  3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców(patrz: Pliki do pobrania).
  2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
    - osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
    - osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze dzielnicy,
    - osoby stale zamieszkałe na obszarze dzielnicy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
    - obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie dzielnicy.
Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie dzielnicy.

2. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Prezydent m.st. Warszawy jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub umowy najmu lokalu lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

3. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 754)
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316).

Nie znalazłeś informacji?