Specific category icon

Wybory

Wstecz

Wybory samorządowe 2018 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130)  zarządzono wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Datę wyborów została wyznaczona na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

W załączeniu kalendarz wyborczy.

 

Strony poświęcone wyborom

 

Obwodowe Komisje Wyborcze

 

Powoływanie okw

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory_referenda/Wybory_2018/Informacje+o+powo%C5%82ywaniu+obwodowych+komisji+wyborczych.htm

Uwaga

Nadal przyjmowane są zgłoszenia od kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zg-o-sie-do-pracy-w-obwodowych-komisjach-wyborczych

 

Wyjaśnienia osoby spokrewnione

https://pkw.gov.pl/768_Informacje_ogolne/1/28514_Wyjasnienia_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_dotyczace_czlonkostwa_w_obwodowych_komisjach_wyborczych_osob_spokrewnionych_z_kandydatem_w_wyborach

 

Okręgi wyborcze

Na stronie https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory_referenda/Wybory_2018/default.htm  dostępne są informacje dotyczące uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1709/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy oraz granice okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy.

 

 

Serwis PKW

W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis wybory2018.pkw.gov.pl.

W serwisie wybory2018.pkw.gov.pl można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych. W tej chwili na stronie można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym.

Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. aktualności, ale również informacji na temat obwodów wyborczych, zarejestrowanych komitetów wyborczych czy kandydatów na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza 

Szczegółowe Informacje dotyczące przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

 

ZASADY UMIESZCZANIA REKLAM WYBORCZYCH

Zasady udzielania zezwoleń na reklamę wyborczą w pasie drogowym zarządzanym przez ZDM

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP terminu wyborów samorządowych na 21 października (I tura) i 4 listopada (II tura) wzorem lat ubiegłych możliwe będzie sytuowanie reklam wyborczych na terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich jedynie na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych.

 

Wymogi techniczne

Dopuszcza się umieszczanie ww. materiałów wyborczych na zewnętrznej stronie balustrad nad jezdnią z ruchem w kierunku obiektu inżynierskiego, a w przypadku ulicy z jedną jezdnią, możliwe będzie umieszczanie reklam wyborczych nad całą ulicą.

Wysokość banneru nie może przekraczać 1 m. Umieszczenie banneru nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Reklamy nie mogą też być umieszczane na tej części kładki, wiaduktu, na której znajdują się ekrany.

Banery mogą być zamontowane jedynie za pomocą plastikowych obejm niepowodujących niszczenia powłok malarskich.

 

Jak załatwić sprawę

 

W celu umieszczenie reklamy wyborczej na ww. obiekcie inżynierskim należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ZDM pod adresem: https://zdm.waw.pl/sprawy/zezwolenia-i-identyfikatory/reklamy/  bądź bezpośrednio w kancelarii przy ul. Chmielnej 120).

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego;
 • plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej,
 • planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej,
 • wymiary banneru reklamowego (wysokość x szerokość),
 • podpis pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

 

Wykaz obiektów

Lista obiektów jest dostępna w załączniku.

 

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1 m² reklamy. Wysokość dziennej stawki opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym została określona w załączniku nr 3 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) i jest zależna od kategorii drogi, na której usytuowana jest dana kładka dla pieszych, oraz powierzchni reklamowej banneru wyborczego.

 

Otrzymanie zezwolenia

O otrzymaniu zezwolenia decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

 

ZDM

 

Usuwanie plakatów wyborczych

Komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych wykorzystywanych podczas wyborów samorządowych.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe powinny zostać usunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Po tym terminie, zgodnie z Zarządzeniem nr 1478/2011 Zarząd Oczyszczania Miasta usunie plakaty i inne materiały wyborcze oraz obciąży komitety wyborcze kosztami tych prac.

Koszty sprzątania plakatów w Warszawie po poprzednich wyborach samorządowych w 2014 r. wyniosły 14,7 tys. zł i zostało nimi obciążone łącznie 9 komitetów wyborczych. Wszystkie komitety uregulowały płatności.

Wybory samorządowe - głosuj bez zameldowania

Osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby, które nie są zameldowane na pobyt stały, ale mieszkają w mieście, w którym chcą głosować - muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy o dopisanie do rejestru wyborców. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

Dopisanie się do rejestru wyborców jest proste. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL. Do wniosku dołączyć należy kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i pisemną deklarację z podaniem obywatelstwa i adresu stałego zamieszkania bądź wskazaniem adresu ostatniego zameldowania. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców jest poprzedzone sprawdzeniem czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej dzielnicy. Jednym ze sposobów udokumentowania faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub umowy najmu lokalu lub innych dokumentów potwierdzających, iż osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydawana jest w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Dlatego żeby mieć pewność, że zostanie się dopisanym do rejestru wyborców, należy to zrobić do wtorku, 16 października.  Głosować będą też mogły osoby, które zameldują się na stałe – nawet w ostatniej chwili, 19 października.

Przykładowe dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania to: 

 • oświadczenia właściciela lokalu,
 • umowa najmu/użyczenia lokalu,
 • jeśli Wnioskodawca płaci podatki w Warszawie – pierwsza strona jego zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie) lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) - jeśli złożyłeś PIT przez internet;
 • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon) wystawiony na dane i adres lokalu w Warszawie, w którym mieszka Wnioskodawca.


Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie dzielnicy. Każdy wyborca może sprawdzić czy został ujęty w spisie wyborców między 1 a 13 października 2018 r.

 

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego


W wyborach samorządowych głosować można wyłącznie w miejscu stałego zamieszkania (zameldowania). Wyjątek dotyczy osób, przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania. Placówki te muszą jednak znajdować się na terenie tego samego województwa co gmina/dzielnica, w której wyborca stale zamieszkuje.

Wybory samorządowe 2018 - usprawnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Mieszkańcy, którzy w dniu głosowania skończą 75 lat albo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie.

 

Warszawa głosuje

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne

Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłoś do Komisarza Wyborczego w Warszawie do 8 października. Możesz to zrobić telefonicznie (22 695 60 57), faxem (22 695 61 36) lub mailem (waw-dyr@kbw.gov.pl).

 

Pakiet wyborczy (zaadresowana koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille’a, jeśli o nią poprosiłeś), który wyśle urzędnik wyborczy, powinieneś otrzymać nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, do rąk własnych i za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli nie będzie Cię w domu, doręczający zostawi informację o dacie powtórnej próby doręczenia, nie później niż jeden dzień od daty pierwszej próby.

Nie możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli przebywasz w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach zewnętrznych oraz gdy głosujesz przez pełnomocnika.


Głosowanie przez pełnomocnika

Jeśli w dniu głosowania kończysz 75 lat lub posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności możesz głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

 

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek z wymaganymi załącznikami złóż do 12 października w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na ujęcie w rejestrze wyborców. Wniosek możesz wysłać pocztą. Może go również złożyć w urzędzie dzielnicy w Twoim imieniu ktoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów. Wniosek musisz podpisać, a jeżeli nie możesz tego zrobić, może go podpisać za Ciebie osoba, która ma być Twoim pełnomocnikiem.

 

Kto może być moim pełnomocnikiem?

Twoim pełnomocnikiem może być ktoś z rodziny lub sąsiadów. Ważne aby był wpisany do rejestru wyborców w tej samej dzielnicy co ty. Pełnomocnikiem nie może być osoba, wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania tego wyborcy, który udziela pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem nie może być też mąż zaufania ani kandydat w danych wyborach.

 

Więcej informacji na stronie http://wybory.um.warszawa.pl/ w zakładce usprawnienia dla niepełnosprawnych

 

Straż miejska pomoże osobom o ograniczonej sprawności ruchowej w dotarciu do lokali wyborczych

Wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się - a nie wymagają specjalistycznego transportu - np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów samorządowych (21.10.2018) zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych.

W tym dniu zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 7:00 – 19:00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

 

Straż Miejska

Wybory samorządowe 2018 - transport dla osób z niepełnosprawnością ruchową

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, radnych dzielnic m.st. Warszawy oraz radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Warszawa zapewnia wyborcom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport do lokalu wyborczego.

 

Miasto st. Warszawa podczas wyborów zapewni osobom z niepełnosprawnością ruchową bezpłatny transport w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli osoba z niepełnosprawnością objęta jest usługą od drzwi mieszkania, do lokalu wyborczego i z powrotem. Osoba z niepełnosprawnością ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą, przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat.

 

Zamówienia przyjmowane są w godz. 8.00-16.00 do 20 października 2018 r. do godz. 16.00 pod numerami telefonu (22) 298-59-00 i 720-915-300. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na transport specjalistyczny w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres bus@specjaltrans.pl również w terminie do 20 października 2018 r. do godz. 16.00.

Wyborcy, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z poruszaniem się - a nie wymagają specjalistycznego transportu - np. osoby starsze, mogą w dniu wyborów samorządowych (21.10.2018) zgłaszać się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy w sprawie transportu do punktów wyborczych. W dniu wyborów (21 października) zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym nr tel. 22 598 69 29 w godzinach 7:00 – 19:00. Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących. Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole straży miejskiej.

Pierwsze wybory młodych warszawiaków

Z myślą o młodych mieszkańcach stolicy, samorząd warszawski przygotował publikację „Moje pierwsze wybory” oraz organizuje cykl debat i konkursów poświęconych samorządności.

 

Broszura „Moje pierwsze wybory”

Materiał edukacyjny dotyczący najbliższych wyborów samorządowych dostępny jest dla młodych warszawiaków w formie elektronicznej pod adresem www.mojepierwszewybory.pl. Jego wersja papierowa będzie rozdawana m.in. podczas szkoleń i warsztatów, które odbywają się w stolicy. Broszura stanowi małe kompendium praktycznych informacji, które powinien znać każdy obywatel przystępujący do głosowania. Za pośrednictwem broszury młodzi ludzie dowiedzą się m.in. kogo wybieramy w wyborach samorządowych, jakie są kompetencje poszczególnych organów władz lokalnych, jakie warunki należy spełnić, żeby zagłosować oraz jak przebiega głosowanie od wejścia do lokalu wyborczego do wrzucenia kart do urny. Broszura powstała przy współpracy z ekspertami w dziedzinie samorządu terytorialnego.
 


Cykl debat, szkoleń i warsztatów o samorządzie terytorialnym i samorządności

To projekt finansowany przez m.st. Warszawę. Wpisuje się w kampanię „Sam urządzam swoje miasto” Związku Miast Polskich, do którego należy stolica. Jest realizowany przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację Nowy Głos oraz Fundację Kultury Dialogu. Adresatami cyklu działań realizowanych w ramach projektu jest przede wszystkim warszawska młodzież, ale również seniorzy. Z myślą o uczestnikach zostały zaplanowane różnego rodzaju działania, m.in.: 
 

 • Warsztaty połączone z debatą oksfordzką, czyli spotkania podczas których uczestnikom przekazywana jest wiedza o samorządzie warszawskim, w tym zarówno o strukturze i działaniu miasta, jak i o możliwościach angażowania się w życie społeczności lokalnych. Młodzież wzbogaci swoją wiedzę również o narzędzia wpierające tego rodzaju aktywność  m.in. o budżet partycypacyjny, inicjatywę lokalną czy miejscach aktywności lokalnej. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznawani są z zasadami debaty oksfordzkiej oraz sposobami argumentacji. Będą mieli okazję wypróbować swoje kompetencje zarówno związane z wiedzą samorządową, umiejętnością prowadzenia skutecznej argumentacji, jaki i aktywnego słuchania z poszanowaniem osób prezentujących odmienne poglądy. W ramach projektu zaplanowano 40 warsztatów. Pierwszych sześć, odbyło się 20 września w LO im. Stefana Banacha (do wakacji LO im. A. Dobiszewskiego). Podczas warsztatów uczestnicy debatowali na temat: Czy w wyborach samorządowych prawo wyborcze czynne powinny mieć wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat? Wydarzenie skierowane jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów. Zainteresowane szkoły zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z fundacjami oraz za pośrednictwem FB: https://www.facebook.com/nowyglos
 • Spotkania szkoleniowo-sparingowe, składające się z dwóch części, gdzie w pierwszej przekazywana jest wiedza nt. przemówień publicznych, sposobów argumentacji oraz konstruktywnej kontrargumentacji, a w drugiej przeprowadzane są debaty oksfordzkie o tematyce samorządowej. Pierwsze spotkanie odbyło się 22 września w I Społecznym LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji przy ul. Zawiszy. Uczestniczyło w nich około 150 osób. Po szkoleniach odbyło się 5 debat oksfordzkich, których tematem było „Głosowanie w wyborach samorządowych w Warszawie powinno być obligatoryjne”. Kolejne spotkania zostały zaplanowane w terminach: 20 października i 17 listopada. Wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców (w szczególności młodzieży i seniorów). Informacje nt. terminów i zapisy na stronie FB: facebook.com/nowyglos

 

 • Speed Debating czyli szybkie dyskusje „jeden na jeden” na zadany temat i grupowe dyskusje pogłębione z osobami moderującymi bez limitów czasowych. Głównymi adresatami są studenci. 

 

 • Grupowe dyskusje pogłębione – taki format debat pozwala, bez wcześniejszego przygotowania, poruszać ważne tematy na wysokim poziomie merytorycznym i argumentacyjnym. Głównymi adresatami są seniorzy. Informacje o terminach i możliwości wzięcia udziału w debatach i dyskusjach będą sukcesywnie umieszczane na oraz profilu FB Fundacji Kultury Dialogu oraz na stronie  ttp://www.kulturadialogu.pl/wspolnie-o-wspolnocie_debaty-o-samorzadnosci/  

 

 • Turniej debat w formacie WSDC (The World Schools Debating Championships) tzw. Schools, poprzedzony debatami z udziałem publiczności w szkołach. Schools jest najbardziej rozpowszechnionym formatem uczniowskich debat sportowych. Dwie drużyny („za” i „przeciw”) składają się z trzech mówców/mówczyń, którzy na przemian mają ośmiominutowe mowy (z wyłączeniem czwartych mów, które trwają cztery minuty i wygłaszane są przez jednego z poprzednich mówców/mówczyń w odwróconym porządku). Debatę oceniają doświadczeni sędziowie/sędziny debat sportowych, którzy dokonują holistycznej oceny z głównym naciskiem na treść argumentacji. 

 

 • Turniej Debat oksfordzkich „Głos z Warszawy” - w turnieju weźmie udział 16 drużyn, które będą debatowały na tematy związane z Warszawą, jej problemami oraz samorządnością. Turniej odbędzie się 24-25 listopada i będzie trwał dwa dni, podczas których odbędzie się ok. 30 debat.  Wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców (w szczególności młodzieży i seniorów), zapisy na stronie FB: facebook.com/nowyglos


25 listopada odbędzie się konkurs wiedzy o Warszawie, do którego będzie mogło się zapisać 100 uczestników. Konkurs będzie dotyczył głównie wiedzy na temat problemów i samorządności Warszawy. Wydarzenie otwarte jest dla mieszkańców, zapisy na stronie FB: https://www.facebook.com/nowyglos


Nie znalazłeś informacji?