Specific category icon

Wybory

Wstecz

Wybory samorządowe 2018 r.

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130)  zarządzono wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Datę wyborów została wyznaczona na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

W załączeniu kalendarz wyborczy.

Strony poświęcone wyborom

 

Obwodowe Komisje Wyborcze

 

Powoływanie okw

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory_referenda/Wybory_2018/Informacje+o+powo%C5%82ywaniu+obwodowych+komisji+wyborczych.htm

 

Wyjaśnienia osoby spokrewnione

https://pkw.gov.pl/768_Informacje_ogolne/1/28514_Wyjasnienia_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_dotyczace_czlonkostwa_w_obwodowych_komisjach_wyborczych_osob_spokrewnionych_z_kandydatem_w_wyborach

 

Okręgi wyborcze

Na stronie https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory_referenda/Wybory_2018/default.htm  dostępne są informacje dotyczące uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXIII/1709/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady m.st. Warszawy oraz granice okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy.

 

Serwis PKW

W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis wybory2018.pkw.gov.pl.

W serwisie wybory2018.pkw.gov.pl można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych. W tej chwili na stronie można zapoznać się z poświęconymi wyborom samorządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalendarzem wyborczym.

Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. aktualności, ale również informacji na temat obwodów wyborczych, zarejestrowanych komitetów wyborczych czy kandydatów na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Państwowa Komisja Wyborcza 

Szczegółowe Informacje dotyczące przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

 

ZASADY UMIESZCZANIA REKLAM WYBORCZYCH

Zasady udzielania zezwoleń na reklamę wyborczą w pasie drogowym zarządzanym przez ZDM

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP terminu wyborów samorządowych na 21 października (I tura) i 4 listopada (II tura) wzorem lat ubiegłych możliwe będzie sytuowanie reklam wyborczych na terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich jedynie na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych.

 

Wymogi techniczne

Dopuszcza się umieszczanie ww. materiałów wyborczych na zewnętrznej stronie balustrad nad jezdnią z ruchem w kierunku obiektu inżynierskiego, a w przypadku ulicy z jedną jezdnią, możliwe będzie umieszczanie reklam wyborczych nad całą ulicą.

Wysokość banneru nie może przekraczać 1 m. Umieszczenie banneru nie może powodować przesłaniania znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Reklamy nie mogą też być umieszczane na tej części kładki, wiaduktu, na której znajdują się ekrany.

Banery mogą być zamontowane jedynie za pomocą plastikowych obejm niepowodujących niszczenia powłok malarskich.

 

Jak załatwić sprawę

 

W celu umieszczenie reklamy wyborczej na ww. obiekcie inżynierskim należy złożyć wniosek do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ZDM pod adresem: https://zdm.waw.pl/sprawy/zezwolenia-i-identyfikatory/reklamy/  bądź bezpośrednio w kancelarii przy ul. Chmielnej 120).

Wniosek powinien zawierać:

  • nazwę i siedzibę komitetu wyborczego występującego o zajęcie pasa drogowego;
  • plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją reklamy wyborczej,
  • planowany okres umieszczenia reklamy wyborczej,
  • wymiary banneru reklamowego (wysokość x szerokość),
  • podpis pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

 

Wykaz obiektów

Lista obiektów jest dostępna w załączniku.

 

Opłaty

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie 1 m² reklamy. Wysokość dziennej stawki opłaty z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogowym została określona w załączniku nr 3 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2004 r., Nr 148, poz. 3717 ze zm.) i jest zależna od kategorii drogi, na której usytuowana jest dana kładka dla pieszych, oraz powierzchni reklamowej banneru wyborczego.

 

Otrzymanie zezwolenia

O otrzymaniu zezwolenia decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków.

 

ZDM

 


Nie znalazłeś informacji?