Wybory

Wstecz

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695) - Urząd m.st. Warszawy zawiadamia, iż z mocy prawa wygasły wydane i sporządzone w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.:

  1. zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego;

  2. akty pełnomocnictwa, o których mowa w art. 56 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zmiany dotyczące wyborów

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła następujące zmiany:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów, z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania komisarzowi wyborczemu zgłasza do 5 dnia przed dniem wyborów.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza:

Art. 102. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w zakresie:

1)     podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1;

2)     wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;

3)     przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1;

4)     głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a;

5)     głosowania przez pełnomocnika;

6)     ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Załatw sprawę

Wpisanie do rejestru wyborców

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli chcesz wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Nabór kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych prowadzony jest w urzędach dzielnic m.st. Warszawy do dnia 10 kwietnia 2020 roku w godzinach pracy urzędu.

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia i stale zamieszkiwać na terenie województwa mazowieckiego (być wpisanym do rejestru wyborców w gminie w województwie mazowieckim). 

Miejsca dokonywania zgłoszeń

Druk zgłoszenia

 

Informacja o adresach e-mail i numerach telefonów wyznaczonych w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku [zobacz informację]

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące możliwości elektronicznego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [zobacz wyjaśnienia]

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku oraz miejscu i czasie publicznego losowania w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy maksymalne składy
 

Bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej wykaz wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Nie znalazłeś informacji?