null Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia - przez internet

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy o dowodach osobistych. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowoduhttps://www.gov.pl.
 3. Na żądanie organu, w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Miejsce złożenia wniosku 

 1. Miejski portal e-usług Moja Warszawa

Miejsce odbioru dowodu osobistego

 1. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich lub urząd gminy na terenie kraju, w którym złożono wniosek.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zasady składania wniosku:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 2. Wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP. 
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osoby, która nie ukończyła 12. roku życia składa rodzic lub opiekun. 
 4. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego nie musi spełniać wymogów określonych w art. 29 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych (tj. naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice), w przypadku osoby:
  1. która nie ukończyła 5. roku życia,
  2. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów.
 5. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w nakryciu głowy, jeśli osoba ta:
  1. przedstawi zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w RP,
  2. uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 6. Fotografia załączona do wniosku o wydanie dowodu osobistego może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, jeśli osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 7. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl
Zasady odbioru dowodu:
 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek. 
 2. Dowód osobisty odbiera rodzic albo opiekun. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia). 
 4. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP, jeżeli ten dokument był wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. 

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?