Wstecz

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Okaż podczas składania dowód osobisty lub ważny paszport.
 5. W terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia wniosku – odbierz dowód osobisty. 

Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan nie pozwala na spełnienie wymogów dotyczących załączonej fotografii w zakresie wizerunku a także fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawić osobę z zamkniętymi oczami innymi niż naturalny wyraz twarzy lub otwartymi ustami. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zasady składania wniosku:

 1. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dowodu osobistego lub ważnego paszportu może okazać inny dokument zawierający fotografię.
 4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 6. Osoba, która nie ukończyła 18 lat nie może wnioskować o podpis osobisty.
 7. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci do  5. roku życia.
 8. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 9. Tożsamość osób, które nabyły obywatelstwo polskie jest potwierdzana na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zasady odbioru dowodu:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia albo osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych i która była obecna przy składaniu wniosku w urzędzie gminy).
 3. Przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu osoby, której dowód osobisty ma być wydany lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu.
 4. Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP, jeżeli ten dokument był wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
 5. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana  wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy.
 6. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód. 

Zobacz czym jest e-dowód: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r., poz. 816). 
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
 4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Nie znalazłeś informacji?