Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

null Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Krok po kroku

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  – Odpis aktu stanu cywilnego

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  – Zaświadczenbie o stanie cywilnym

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej). Wnioski są również dostępne w urzędzie.
 2. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie m.st. Warszawy. 
 3. Złóż wniosek i dokonaj na miejscu opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty skarbowej).
 4. Pamiętaj o swoim dowodzie tożsamości.

[!] Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.

Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty

 1. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,
 2. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,
 3. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 4. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 5. 38 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym,
 6. 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo do wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta :21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Do odpisów skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym może zostać wydany, na wniosek osoby uprawnionej, formularz wielojęzyczny. Za jego wydanie należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi

 1. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i złożone do akt sprawy. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Złożenie pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej, jeżeli udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 2. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 3. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym – osoba, której zaświadczenie dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
 4. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.
 5. Odpis aktu zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?