Specific category icon

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

Wstecz

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej). Wnioski są również dostępne w urzędzie.
 2. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie m.st. Warszawy. 
 3. Złóż wniosek i dokonaj na miejscu opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty skarbowej).
 4. Pamiętaj o swoim dowodzie tożsamości.

UWAGA! Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższe wnioski drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

 1. 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,
 2. 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,
 3. 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 4. 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 5. 38 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym,

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym - osoba, której zaświadczenie dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
 3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.
 4. Odpis aktu zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 – j.t.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000j.t.).

Nie znalazłeś informacji?