Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

null Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Krok po kroku

Tłumaczenie na język ukraiński

Tłumaczenie na język angielski

 

 

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  – Odpis aktu stanu cywilnego

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.  – Zaświadczenbie o stanie cywilnym

II. W URZĘDZIE 

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej). Wnioski są również dostępne w urzędzie.
 2. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie m.st. Warszawy. 
 3. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.
 4. Złóż wniosek i dokonaj na miejscu opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty skarbowej).
 5. Pamiętaj o swoim dowodzie tożsamości.

[!] Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, możesz złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.

Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty

 1. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,
 2. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,
 3. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 4. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 5. 38 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym,
 6. 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo do wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta :21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Do odpisów skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym może zostać wydany, na wniosek osoby uprawnionej, formularz wielojęzyczny. Za jego wydanie należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi wydania odpisu, wyda Ci decyzję administracyjną – masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do Wojewody Mazowieckiego. Odwołanie zanieś do kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i złożone do akt sprawy. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Złożenie pełnomocnictwa jest zwolnione z opłaty skarbowej, jeżeli udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 2. Odpisy i zaświadczenia mogą otrzymać: osoba, której akt dotyczy, małżonek, jej wstępni: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, zstępni: dzieci, wnuki prawnuki a także rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym -  osoba, której dotyczy zaświadczenie (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego).
 3. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 4. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.
 5. Odpis aktu zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?