Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej dzielnicy na terenie m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link: rezerwacje.um.warszawa.pl).
 3. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 3. Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.
 4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?