Specific category icon

Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy.
 2. Wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie m.st. Warszawy.   
 3. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych z rejestru mieszkańców m.st. Warszawy .
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłat należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych osobowych przetwarzanych w rejestrze mieszkańców m.st. Warszawy oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców m. st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?