Wstecz

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia .
 2. Wypełniony wniosek złóż osobiście prześlij telefaksem, drogą elektroniczną w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której jesteś ujęty w rejestrze wyborców.
 3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Termin składania wniosków:

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborców.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być wypełniony i podpisany przez wyborcę, który chce otrzymać zaświadczenie.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 4. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 5. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 8. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
 9. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). 
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15).
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 318). 
 4. Rozporządznie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1086).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.