Specific category icon

Wybory

Wstecz

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Wypełniony wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy, w której jesteś ujęty w spisie wyborców.
 3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Więcej o wyborach: www.wybory.um.warszawa.pl 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Termin składania wniosków:

Do 8 maja 2020 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. 
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej  w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej. 
 3. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru. 
 4. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 
 5. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. 
 6. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 
 7. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia – otrzyma dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?