Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych.

Krok po kroku

 1. W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych.  
  Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
  a.dane osoby składającej wniosek,
  b.informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
 2. Do wniosku dołącz:
  a.potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  b.dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu - w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
  c.pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 3. Odbierz zaświadczenie.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie - rejestr mieszkańców.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie - Rejestr Dowodów Osobistych.

Wymagane Dokumenty

 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument tożsamości.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. W przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu.

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu  dzielnicy.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.").

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz.1397 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2020 r. poz. 332 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r . poz. 346 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?