Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

Wstecz

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych, rejestru PESEL

Krok po kroku

 1. Złóż wniosek w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie m.st. Warszawy.  Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
  1. dane osoby składającej wniosek,
  2. informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu - w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Odbierz zaświadczenie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie - rejestr mieszkańców.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie - Rejestr Dowodów Osobistych.

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument tożsamości.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. W przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu.

Opłaty

 1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.").

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?