null Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz szczegółowy plan sytuacyjny. Zarządca drogi może zażądać także decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, czy dokumentacji projektowej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. W przypadku reklamy przedstaw jej projekt konstrukcyjny wraz z wizualizacją na tle otoczenia. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrano taką formę odbioru dokumentu).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
 2. Załączniki:
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny1 w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany/urządzenie/reklamę oraz z naniesionymi granicami działek.
  2. Dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej na żądanie zarządcy drogi.
  3. Projekt konstrukcyjny reklamy.
  4. Wizualizacja reklamy na tle otoczenia.
  5. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
  6. Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi na żądanie zarządcy drogi.
  7. Decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi na żądanie zarządcy drogi.
  8. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

ad.a Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-600, 44-31-601, 44-31-804.

ad.b Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, w celu uzgodnienia bezkolizyjnego położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inwestor lub projektant składa w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-784.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Termin odpowiedzi

 1. Do jednego miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. W zezwoleniu na lokalizację określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.
 3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:
  1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  2. Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia (w przypadku wystąpienia przez inwestora o pozwolenie na budowę),
  3. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu/urządzenia/reklamy.
 4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 5. Zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.). Podstawa art. 39 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
 6. Zgodnie z art. 42a w/w ustawy, widoczna z jezdni przez kierującego pojazdem reklama emitująca światło, umieszczona w pasie drogowym drogi gminnej lub w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej: do 6 m w terenie zabudowy i do 15 m poza terenem zabudowy, musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu (pod względem maksymalnej luminancji powierzchni informacji wizualnej umieszczonej na reklamie emitującej światło, w ciągu dnia i w ciągu nocy, w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy), a także poniższe wymagania:
  w przypadku reklam umożliwiających bieżącą zmianę informacji wizualnej:
  1. niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów,
  2. niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami,
  3. minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?