null Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd lub przy której zjazd ma być przebudowany (zarządca drogi może zażądać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tej nieruchomości). Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę.
 2. Załączniki:
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek.
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany  na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem.
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
  4. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej.
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł jeżeli jest wymagana.
  6. Inne dokumenty – na żądanie zarządcy drogi.

ad.a Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-600, 44-31-601, 44-31-804.

ad.f Projekty organizacji ruchu zatwierdzane są w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy (adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. (22) 443-06-54), po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy zarząd dróg gminnych (w Dzielnicy Śródmieście Zarząd Terenów Publicznych, a w pozostałych dzielnicach – Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy lub inny wydział realizujący zadania z zakresu drogownictwa) – jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.

Opłaty

 1. 82 zł – opłata skarbowa od wydania zezwolenia.
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, u inkasenta, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd miasta stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu jego parametry techniczne.
 6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi  projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu – o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany.
 8. Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?