Rejestracja małżeństw

Wstecz

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Krok po kroku

  1. Udajcie się do siedziby USC m.st. Warszawy, w której zamierzacie zawrzeć związek małżeński.
  2. Na miejscu dokonacie opłaty skarbowej.
  3. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem - złożony osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2019.2086 j.t.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?