Specific category icon

Rejestracja małżeństw

Wstecz

Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Krok po kroku

  1. Udajcie się do siedziby USC m.st. Warszawy, w której zamierzacie zawrzeć związek małżeński.
  2. Na miejscu dokonacie opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możecie dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy.
  3. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa wraz z uzasadnieniem - złożony osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

39 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Wykaz rachunków bankowych dla opłat skarbowych dostępny jest TUTAJ.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017.682. j.t.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t.).

Nie znalazłeś informacji?