Specific category icon

Drogi publiczne

Wstecz

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny, zatwierdzony projekt organizacji ruchu, dokumentację projektową usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 3. Udaj się do swojego urzędu i złóż wniosek wraz z załącznikami. Pamiętaj o dokumencie tożsamości i ewentualnym pełnomocnictwie. Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w swoim urzędzie lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego.
 2. Załączniki:
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.
  2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu - jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej - jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
  4. Pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej - jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika.
  5. Dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi.

ad.a Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy - ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-600, 44-31-601, 44-31-804.
ad. b Projekty organizacji ruchu zatwierdzane są w Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. (22) 44-30-626, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy zarząd dróg gminnych (w Dzielnicy Śródmieście - Zarząd Terenów Publicznych, a w pozostałych dzielnicach - Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy lub inny wydział realizujący zadania z zakresu drogownictwa). Wykonanie projektu leży w gestii wnioskodawcy.
ad.e Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej, w celu uzgodnienia bezkolizyjnego położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inwestor lub projektant składa w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy - ul. Sandomierska 12 (budynek B1), 02-567 Warszawa, tel. (22) 44-31-784.

Opłaty

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 148, poz. 3717).

Powyższą uchwałę zmieniono uchwałami: nr XLVII/1191/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 77, poz. 2036); nr LXXX/2512/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 199, poz. 7564); nr XXXVII/1133/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 141, poz. 4985); nr XLIII/1350/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 218, poz. 9282); nr LXXXIII/2438/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 138, poz. 3249), nr XII/200/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 54, poz. 1774), nr LIX/1661/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.7291), nr LXXXV/2190/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 6878), nr XI/196/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4776), nr LXII/1677/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2509).

 • Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (lub inny wydział realizujący zadania z w/w zakresu), na obszarze której znajduje się droga gminna.

Termin odpowiedzi

 1. Do jednego miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się m.in. cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa drogowego oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.
 5. Przed faktycznym umieszczeniem obiektu budowlanego w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).
 7. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych - zmieniona uchwałami: Nr XLVII/1191/2005 z dnia 17 marca 2005 r., Nr LXXX/2512/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr XXXVII/1133/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., Nr XLIII/1350/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr LXXXIII/2438/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr XII/200/2011 z dnia 17 marca 2011 r., Nr LIX/1661/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr LXXXV/2190/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., nr XI/196/2015 z dnia 7 maja 2015 r. oraz nr LXII/1677/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 2509).

Nie znalazłeś informacji?