Zgody i zezwolenia w dzielnicy Śródmieście

null Wydanie zezwolenia na zajęcie terenu poza pasem drogowym w celu umieszczenia obiektu budowlanego (Śródmieście)

Wymagane dokumenty

  • wniosek o dzierżawę nieruchomości wraz z oświadczeniem dotyczącym zaległości wobec m.st. Warszawy,

  • szczegółowy plan sytuacyjny (mapa w skali 1:500 lub 1:1000), z zaznaczonymi naniesieniami i zwymiarowaną powierzchnią terenu do wydzierżawienia, podpisany przez wnioskodawcę (mapę można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, ul. Sandomierska 12),

  • prawomocna decyzja o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania,

  • jeżeli strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Wyliczane wg okresu i powierzchni zajęcia terenu - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 4400/2013 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Zarząd Terenów Publicznych

ul. Podwale 23, Kancelaria - parter

Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Terenów Publicznych.

Termin odpowiedzi

Dwa miesiące, jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone przy wniosku.

Uwagi

Gdy z wnioskiem o dzierżawę gruntu zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca, nieruchomości m.st. Warszawy oraz nieruchomości Skarbu Państwa wydzierżawia się na okres do trzech lat na podstawie konkursu ofert.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

  • Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?