Zadania z zakresu prawa wodnego

Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie linii brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi.
 2. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, sporządzony zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo wodne - 2 egz.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
2. 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy,
- bezpośrednio w kasie Dzielnicy,
- u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic. Dla spraw załatwianych bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska właściwy jest nr konta i kasa dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-Biuro Ochrony Środowiska,
-Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
-Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
-za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Gospodarowania Wodami i Geologii - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, stosowanie do art. 4 ust. 4 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.).

Wymagane załączniki

Wzór wniosku o ustalenie linii brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi. Druk: OŚ-06-06/z1.


Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "