Zadania z zakresu prawa wodnego

Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt "Załączniki do pobrania") lub  napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Ochrony Środowiska lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Ochrony Środowiska (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych.
 2. Operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z wymogami art. 132 ustawy Prawo wodne - 2 egz.
 3. Dokumentacja hydrogeologiczna, w przypadku poboru wód podziemnych (art. 131 ust. 2b ustawy Prawo wodne).
 4. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym (art. 131 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne ).
 5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Przedłożenie tych dokumentów przyspieszy załatwienie sprawy poprzez umożliwienie sprawdzenia czy wnioskowane pozwolenie nie narusza ustaleń zawartych w ww. dokumentach - art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
 6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

1. 217 zł - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2. 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
3. W przypadku wydania pozwolenia na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności 100% stawki określonej dla pozwolenia.
4. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków pozwolenia, jeżeli:
a. dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od pozwolenia,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od pozwolenia.
5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy,
- bezpośrednio w kasie Dzielnicy,
- u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.
Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic. Dla spraw załatwianych bezpośrednio w Biurze Ochrony Środowiska właściwy jest nr konta i kasa dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
-Biuro Ochrony Środowiska,
-Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
-Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,
-za pośrednictwem poczty.

MIEJSCE ODBIORU:
-osobiście w Wydziale Gospodarowania Wodami i Geologii - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
-za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca.
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, stosownie do art. 4 ust. 4 a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.).

Wymagane załączniki

 1. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Druk: OŚ-06-04/z1.
 2. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych. Druk: OŚ-06-04/z2.

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "