Specific category icon

Ewidencja gruntów i budynków

Wstecz

Wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Krok po kroku

 1. Pobierz i wydrukuj wniosek
 2. Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie (numer obrębu i numer działki ewidencyjnej oraz księgę wieczystą lub dokładny adres) nieruchomości, dla których wnioskujesz o wydanie dokumentów. Podaj nr telefonu komórkowego i adres e-mail.
 3. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
 4. Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu odpłatnie
 5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.),czyli:
  - właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
  • nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
  • gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
  na żądanie:
  a) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  b) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  c) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  d) innych podmiotów niż wymienione w podpunkcie a-c, które mają interes prawny w tym zakresie.
 6. Jeśli wnioskujesz o wypisy, które zawierają dane podmiotowe, a nie jesteś ujawniony w operacie ewidencji gruntów do nieruchomości objętej wnioskiem, wskaż interes prawny w uzyskaniu wnioskowanych danych lub dołącz dokumenty potwierdzający interes prawny.
 7. Udaj się do siedziby Biura Geodezji i Katastru i złóż wniosek w Punkcie Obsługi Interesantów Biura Geodezji i Katastru oraz dokonaj w kasie Biura Geodezji i Katastru opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.  W przypadku złożenie dokumentu w dzielnicowym Wydziale Obsługi Mieszkańca obowiązkowo podaj na wniosku numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, gdyż zostaniesz wezwany przez Biuro Geodezji i Katastru do wniesienie stosownej opłaty, dotyczyć to będzie także wniosków składanych w BGiK dotyczących dużej ilości działek. Zgodnie z art. 40d ust. 3. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dołącz do wniosku pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy) lub inny dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby np. wydruk KRS w przypadku prokurenta (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za prokurę). Wskaż miejsce odbioru dokumentu - siedziba BGiK lub wskazany Wydział Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Dzielnicy. W przypadku wątpliwości co do zasadności udostępnienia danych zawierających dane podmiotów możesz zostać wezwany do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeśli nie udokumentujesz istnienia interesu prawnego w uzyskaniu danych podmiotowych możesz uzyskać wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści lub wypis z kartoteki budynku/lokalu. Wypis o niepełnej treści nie zawiera danych dotyczących właścicieli, władających na zasadach samoistnego posiadania, użytkowników wieczystych, użytkowników i dzierżawców oraz numerów ksiąg wieczystych.
 8. Czekaj na zawiadomienie (SMS lub e-mail) o zrealizowaniu zamówienia.
 9. Z dowodem osobistym udaj się po odbiór dokumentów do siedziby BGIK lub wskazanego WOM w Dzielnicy.

Uwaga:
Informujemy, że w dzienniku ustaw z dnia 24 czerwca 2016 roku pozycja 903 została ogłoszona ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wyżej wymieniona ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i wprowadza zmiany m.in. w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiana dotyczy m.in. zmiany art. 24 ust. 5, wprowadzenia nowego rodzaju wypisu tj. uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu).
Do czasu zmiany formularza zamówienia wypisu (druk EGiB) przez właściwego ministra, w przypadku potrzeby uzyskania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów bez klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej, prosimy o zaznaczenie stosownej adnotacji umieszczonej w rubryce nr 14 „Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy”. W przypadku złożenia wniosku o wypis bez zaznaczenia stosownej adnotacji, wniosek będzie traktowany jako wniosek o wypis o pełnej treści, tj. z klauzulą „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu / wypisu wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - wzór wniosku - załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. Nr 2014 poz. 917)
 2. Dokumenty potwierdzające interes prawny do uzyskania wypisu zawierającego dane podmiotowe np.: wezwanie sądu lub organu publicznego, akt notarialny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o własności lokalu, (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów z oryginałem do wglądu).
 3. Dokumenty potwierdzające tożsamość: dowód tożsamości: w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację występującej osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo), pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości.

Opłaty

 1. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
 2. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.),link do strony z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001629
 3. Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury:
  17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem zwolnień ustawowych
  Wykaz rachunków bankowych Urzędu m. st. Warszawy dla poszczególnych Dzielnic dotyczących uiszczania opłaty skarbowej.

  Opłaty za wypisy /wyrysy należy dokonać w kasie Biura, kasie Dzielnicy lub na konto Urzędu m.st. Warszawy:
  00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
  Nr konta 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675
  BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A
 4. Płatność w kasie Biura można dokonać kartą lub gotówką. Płatność gotówką może być wniesiona do godziny 15.45, a kartą do godziny 16.00.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

 • W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne służy skarga do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • W zakresie ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

Uwagi

 1. Wypisy dla budynków i lokali są wydawane po założeniu ewidencji budynku i/lub lokalu (na wniosek właściciela/władającego).
 2. Termin realizacji wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany do operatu ewidencyjnego.
 3. Przy składaniu wniosku należy wskazać miejsce odbioru dokumentów. Wysłanie materiałów z zasobu pod wskazany adres dokonywane jest odpłatnie. W Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy można odbierać dokumenty w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Po tym terminie wypisy i wyrysy będzie można odebrać w siedzibie Biura Geodezji i Katastru.
 4. Biuro Geodezji i Katastru pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. W przypadku składania wniosków ostatni numer w systemie kolejkowym wydawany jest do godziny 15.30, a w przypadku odbioru dokumentów do godziny 15.50.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 542 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917).

Wymagane załączniki

 

 1. wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - wersja edytowalna

Nie znalazłeś informacji?