Zabytkowe układy zieleni

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Krok po kroku

1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek. Wniosek może złożyć:
- właściciel lub posiadacz nieruchomości (posiadający nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego);
- właściciel urządzeń przesyłowych, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu lub energii elektrycznej, jeżeli urządzenia te wchodzą w skład przedsiębiorstwa a drzewo lub krzew zagraża ich funkcjonowaniu;.
Wnioskodawca może złożyć wniosek również poprzez pełnomocnika.
2. Dołącz wymagane dokumenty, wymienione poniżej. Pamiętaj, że podpisy na dokumentach muszą być oryginalne i czytelne.
3. Udaj się do swojego urzędu lub bezpośrednio do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i złóż wniosek.                      
4. Odbierz zezwolenie w swoim urzędzie lub w Biurze Stołecznego Konserwatora zabytków, bądź za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
a. imię, nazwisko i adres albo lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
b. imię, nazwisko i adres albo lub nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń przesyłowych, o których mowa powyżej,
c. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
d. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, w przypadku wielu pni, każdy pień mierzony osobno, w przypadku gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia - obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony,
e. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
f. miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
g. wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
h. Oświadczenie wnioskodawcy/pełnomocnika o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń przemysłowych, którym zagraża drzewo lub krzew (powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
2. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu (nie dotyczy właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, właścicieli urządzeń przesyłowych, którym zagraża drzewo lub krzew oraz posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących żadnym z wyżej wymienionych podmiotów),
3. Zgodę/-y pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności);
4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych). Spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30 dniowy termin zgłoszenia uwag. Zarządy wspólnot mieszkaniowych mają taki sam obowiązek w stosunku do członków wspólnoty. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłoszenie uwag. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.);
5. Załącznik graficzny, określający usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości: rysunek lub mapę, albo projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);
6. Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest planowane), wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1- 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;
8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
9. Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem - urzędowo bądź notarialnie);
10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 1. Za wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie pobiera się opłaty skarbowej
 2. Za usuwanie drzew i krzewów pobiera się opłaty inne, niż opłata skarbowa, wynikające z przepisów ustawy o ochronie przyrody.
 3. W przypadku złożenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto: Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, tytułem: "opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…".

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 2. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Stołecznego Konserwatora Zabytków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia wniosek należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz.23.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013, poz. 627 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw  (t.j. Dz. U.2015, poz. 1651, ze zm.)
 5. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4314, z późn. zm.) wraz z aneksami do porozumienia z dnia 1.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 6149), z dnia 31.12.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz. 9331) oraz z dnia 15.07.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 3283).

Wymagane załączniki

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 2. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej.
 3. Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej.

Nie znalazłeś informacji?
Jeśli chcesz zgłosić awarię bądź interwencję skorzystaj z formularza dostępnego na stronie głównej - " Chcesz zgłosić problem ? "