Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Wstecz

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz: Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla DzielnicyMożesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W przypadku złożenia uzupełnienia do wniosku, termin jego rozpatrzenia może ulec wydłużeniu.
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Gospodarki Odpadami (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną1.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

1Należy złożyć oryginał dokumentu lub jego odpis sporządzony zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokument może być również poświadczony za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Gospodarki Odpadami. Opłata skarbowa za urzędowe poświadczenie zgodności wynosi 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłaty

 1. 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. 53,50 zł - opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 3. 10 zł - decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 4. 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 5. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
 2. w kasie urzędu dzielnicy m.st. Warszawy,
 3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy (ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa),
 4. u inkasenta.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie.

MIEJSCE ODBIORU:

 • osobiście: Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi - po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą  Prawo przedsiębiorców:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

 • Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczony jest wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu m.st. Warszawy (wykaz jest ogólnodostępny). Jeżeli przedsiębiorca zainteresowany jest aby jego dane były zamieszczony w ww. wykazie, to może wraz z wnioskiem lub osobno złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załącznikiem).
 • Powyższe uregulowane jest Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Informacji takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). Zgodnie z motywem (14) ww. rozporządzenia ochronie danych osobowych podlegają również dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ww. rozporządzenia dane przedsiębiorcy mogą być zamieszczone w ww. wykazie po uprzednim otrzymaniu od przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

Jednocześnie przed złożeniem oświadczenia przedsiębiorca powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.).
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1867/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 13515).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576).

Nie znalazłeś informacji?