Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Wstecz

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz: Pliki do pobrania) lub napisz go samodzielnie zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Formularz wniosku nie jest obligatoryjny.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz je złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicyMożesz zarezerwować wizytę w urzędzie.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W przypadku złożenia uzupełnienia do wniosku, termin jego rozpatrzenia może ulec wydłużeniu.
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Gospodarki Odpadami (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną1.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

1Należy złożyć oryginał dokumentu lub jego odpis sporządzony zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokument może być również poświadczony za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Gospodarki Odpadami. Opłata skarbowa za urzędowe poświadczenie zgodności wynosi 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłaty

 1. 107 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. 53,50 zł opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 3. 10 zł decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 4. 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 5. 5 zł opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu dokonane przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - w przypadku dokonania takiej czynności.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070,
 2. w kasie urzędu dzielnicy m.st. Warszawy,
 3. w kasie Urzędu m.st. Warszawy (Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa),
 4. u inkasenta.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Gospodarki Odpadami,
 2. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 3. Wydział Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy,
 4. za pośrednictwem poczty.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie dzielnicy.

MIEJSCE ODBIORU:

 1. osobiście: Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi  po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 2. za pośrednictwem poczty.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo przedsiębiorców:

 1. do 1 miesiąca,
 2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku (art. 32 ust. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

 1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczony jest wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu m.st. Warszawy (wykaz jest ogólnodostępny). Jeżeli przedsiębiorca zainteresowany jest aby jego dane były zamieszczony w ww. wykazie, to może wraz z wnioskiem lub osobno złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załącznikiem).
 2. Powyższe uregulowane jest Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Informacji takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”). Zgodnie z motywem (14) ww. rozporządzenia ochronie danych osobowych podlegają również dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego też, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) ww. rozporządzenia dane przedsiębiorcy mogą być zamieszczone w ww. wykazie po uprzednim otrzymaniu od przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

Jednocześnie przed złożeniem oświadczenia przedsiębiorca powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?