Wstecz

Wymiana dowodu osobistego - przez internet

Krok po kroku

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

lub

 1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego. Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. 
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. W terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia wniosku odbierz dowód osobisty. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej
  w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan nie pozwala na spełnienie wymogów dotyczących załączonej fotografii w zakresie wizerunku a także fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawić osobę z zamkniętymi oczami innymi niż naturalny wyraz twarzy lub otwartymi ustami. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa - skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

Opłaty

Brak. 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Do wojewody mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Zasady składania wniosku:

 1. Wniosek składa się w formie elektronicznej do dowolnego urzędu gminy na terenie RP.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 5. Osoba, która nie ukończyła 18 lat nie może wnioskować o podpis osobisty.

Zasady odbioru dowodu:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia).
 3. W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór. dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, jeżeli miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.
 4. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy.
 5. Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.

Zobacz czym jest e-dowód: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie

Zobacz przyczyny wymiany dowodu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2020 r. poz. 332 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).
 4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?