Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

null Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym

Komunikat

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do osób posiadających prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy nie stosuje się obowiązku wymiany tego dokumentu. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął.

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język rosyjskiTłumaczenie na język ukraiński

 

 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę1. Formularze są również dostępne w urzędzie.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz dotychczasowe prawo jazdy.
 4. Udaj się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami.
 5. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl). Pamiętaj, że zarezerwowanie jednego terminu wizyty upoważnia Cię do załatwienia tylko jednej sprawy.
 6. Pracownik potwierdzi w systemie Twoje zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie posiadasz meldunku musisz przedstawić inny dokument, który zweryfikujemy podczas obsługi. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 7. Odbierz Profil Kandydata na Kierowcę, który stanowi podstawę zapisu na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Profil Kandydata na Kierowcę wydaje się po uzyskaniu przez organ potwierdzenia danych i informacji zawartych w zagranicznym prawie jazdy.
 8. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego zgłoś się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w celu dołączenia dowodu uiszczenia opłaty i opłaty ewidencyjnej za wydanie prawa jazdy. Brak opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 9. Odbierz nowe prawo jazdy. Informacje o przygotowanym do odbioru dokumencie uzyskasz we właściwym urzędzie lub na stronie internetowej info-car.pl. Zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz dotychczasowe prawo jazdy.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy.

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

..........................................
1 Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostanie wyrażona.
 3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączenie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych. Sprawdź: obywatel.gov.pl.
 4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 5. Tłumaczenie prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Kserokopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy (w przypadku cudzoziemców).
 7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
 8. Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 9. Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Opłaty

 1. 100 zł – opłata za wydanie prawa jazdy.
 2. 0,50 zł – opłata ewidencyjna.
 3. Zapłaty opłat komunikacyjnych można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy, bądź bezpośrednio w kasie urzędu dzielnicy, według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 2. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.
 3. W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w Urzędzie.
 2. O wymianę może ubiegać się osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą.
 3. W przypadku wymiany prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym właściwy organ wydający prawo jazdy występuje o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy.
 4. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 5. Polskie prawo jazdy wydaje się po zwrocie zagranicznego dokumentu. Zagraniczne prawo jazdy jest przesyłane do organu, który je wydał.
 6. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, przekazuje się osobie, której ten profil dotyczy.
 7. Zgodnie z § 30 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczeń w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna

 1. Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
 2. Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
 3. Konwencja o ruchu drogowym, podpisana w Genewie dnia 19 września 1949 r.
 4. Porozumienie Europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym i Protokół w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisane w Genewie dnia 16 września 1950 r.
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 13. Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Nie znalazłeś informacji?